Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Απαγορεύουν το ψάρεμα στη Μεσόγειο, νοτιοδυτικά της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων, λόγω των χημικών της Συρίας


Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, εξέδωσε ανακοίνωση για απαγόρευση της αλιείας από τις 24 Μαίου έως τις 15 Ιουλίου, σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου - νοτιοδυτικά της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων


Πρόκειται για την επίμαχη περιοχή, όπου αναμένεται να ξεκινήσει, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, η υδρόλυση των χημικών της Συρίας.
Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο είναι μια Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της Αλιείας του FAO, που προωθεί τη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και στη συνεδρίαση, όπως διαβάζουμε, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου, συμμετείχε και η Ελληνίδα Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων της ΕΕ, Μαρία Δαμανάκη.
Ο καθηγητής τόνισε ότι βασική προϋπόθεση για την υδρόλυση, είναι ο καλός καιρός, με χαμηλά μποφόρ, και έτσι δεν αποκλείεται το Cape Ray να παραμένει στην περιοχή μέχρι το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία κυκλοφόρησε στις 22/5/2014, στο άρθρο 3 παράγραφος 3, αναφέρεται ότι, η χρήση της άδειας αλίευσης στα διεθνή, με το αλιευτικό εργαλείο «τράτα βυθού» απαγορεύεται στη γεωγραφική υποπεριοχή (GSA) 20, 22, 23 της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο). Το συγκεριμένο διάταγμα επιτρέπει μόνο σε μεγάλα αλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν σε διεθνή ύδατα, και απαγορεύει σε μικρά σκάφη.
Το συγκεκριμένο άρθρο, έρχεται να προστατέψει τους βιολογικούς πόρους της Μεσογείου, που καταστρέφονται μέρα με την μέρα, από την υπέραλίευση. Χαρακτηριστικά αναφέρει : «Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στα διεθνή ύδατα» και συνεχίζει: «Την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την υπεύθυνη και βιώσιμη χρήση των βιολογικών πόρων. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης των όρων οιασδήποτε αλιευτικής συμφωνίας από αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.»
Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αλιεία απαγορεύεται νοτιοδυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων, τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιουλίου. Είναι ακριβώς το διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα ξεκινήσει η καταστροφή των χημικών της Συρίας πάνω στο πλοίο Cape Ray.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις: έγκρισης και χορήγησης αδειών αλίευσης
1. Άδεια αλίευσης στα διεθνή ή σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών εγκρίνεται και χορηγείται εφόσον ισχύ− ουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις σε σκάφη τα οποία:
α. διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή είναι πλήρη, ακριβή και σύμφωνα με το κοινοτικό αλιευτικό μητρώο,
β. διαθέτουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας,
γ. διαθέτουν δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης (VΜS) σε πλήρη λειτουργία, καθώς και ηλεκτρονικό σύ− στημα καταγραφής (ERS),
δ. δεν περιλαμβάνονται σε κατάλογο ΠΛΑ αλιείας,
ε. είναι απαλλαγμένα διοικητικών κυρώσεων το αιτού−
μενο διάστημα ισχύος της άδειας απόπλου.
στ. έχουν συμμορφωθεί με όλες τις εκκρεμείς κυρώ− σεις που τους έχουν επιβληθεί όσον αφορά στη διά− πραξη μιας σοβαρής παράβασης.
Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί προσφυγή κατά απόφασης Λιμενικής Αρχής για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά του κυβερνήτη και του σκάφους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η αίτηση για την έγκριση άδειας αλίευσης στο συγκεκριμένο σκάφος εξετάζεται. Στην περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η έκτιση της ποινής της ατομικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους και της αλιευτικής άδειας του σκάφους γίνεται σε χρονικό διάστημα που δεν συμπίπτει με χρονικούς περιορισμούς απαγόρευσης του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση
.2. Οι άδειες στα διεθνή ή σε ύδατα δικαιοδοσίας τρί− των χωρών αλίευσης εγκρίνονται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική αλιευτική συμφωνία, ή στη Συμφωνία ΠΟΔΑ, στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιηθεί η αιτούμενη άδεια αλίευσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι επαρκείς οι αλιευτικές δυνατότητες που διαθέτει η Ελλάδα στο πλαίσιο συγκεκρι− μένης αλιευτικής συμφωνίας ή Συμφωνίας ΠΟΔΑ για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον για έκδοση άδειας αλίευσης.
3. Η χρήση της άδειας αλίευσης στα διεθνή, με το αλιευτικό εργαλείο «τράτα βυθού» απαγορεύεται στη γεωγραφική υποπεριοχή (GSA) 20, 22, 23 της ΓΕΑΜ ως εξής:
α) Από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου σε όλες τις υποπε−
ριοχές.
β) Από 16 Ιουλίου μέχρι 1η Οκτωβρίου και δυτικά του
25ου μεσημβρινού της υποπεριοχής 22.
Οι περιοχές και οι χρονικές περίοδοι απαγόρευσης θα επανεξεταστούν, εφόσον συντρέχουν λόγοι, μετά το 2015
4. Η άδεια αλίευσης για αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών, στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας, χορηγείται κατά προτεραιότητα σε σκάφη που διαθέτουν αλιευτική άδεια για αλιεία αποκλειστικά εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και έχουν ιστορικά δικαιώματα στην Τρίτη χώρα όπου θα ασκηθεί η αλιεία.
5. Η άδεια αλίευσης για αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών χορηγείται σε αλιευτικά σκάφη, μετά την εξασφάλιση άδειας αλιείας από την αδειοδοτούσα αρχή της τρίτης χώρας στην οποία θα ασκηθεί η αλιεία. Στις περιπτώσεις άσκησης αλιείας στο πλαίσιο αλιευτι− κής συμφωνίας που συνάπτει η ΕΕ με Τρίτη Χώρα, για την εξασφάλιση άδειας αλιείας από την τρίτη χώρα, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 1006/2008 του Συμβουλίου.
6. Η άδεια αλίευσης χορηγείται, κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων που καθορίζονται στη σχετική αλιευτική συμφωνία ή στη σχετική Συμφωνία ΠΟΔΑ καθώς και τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της προβλεπόμενης στη σχετική αλιευτική συμφωνία, της αλιευτικής νομοθεσίας της τρίτης χώρας με την οποία έχει συναφθεί ιδιωτική συμφωνία, καθώς και των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης ιχθυαποθεμάτων κατά περίπτωση.


7. Η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας αλίευσης, καθώς και η εφαρμογή της ισχύουσας κατά περίπτωση νομοθεσίας διαπιστώνεται με τη χρήση όλων των προβλεπόμενων μέσων, (σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών, τήρηση ημερολογίου αλιείας σε έντυπη, ή ηλεκτρονική μορφή όπου απαιτείται, παραστατικά που συνοδεύουν το αλί− ευμα και αποδεικνύουν την προέλευση των αλιευτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την περιοχή αλιείας για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια αλίευσης, προμήθεια ή/και κατανάλωση καυσίμων, διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων κ.λπ.).
8. Άδεια αλίευσης δεν χορηγείται σε αλιευτικά σκάφη για τα οποία δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την άσκηση της συγκεκριμένης αλιευτικής δραστηριότητας και δεν φέρουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις της κοινο− τικής νομοθεσίας σήμανση, καθώς και την απαιτούμενη σήμανση του αλιευτικού εργαλείου το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
9. Η διάπραξη σοβαρής αλιευτικής παράβασης, κατά την έννοια του εδαφίου λ του άρθρου 2, κατά το χρό− νο ισχύος της άδειας αλίευσης, συνιστά σοβαρό λόγο απόρριψης νέου αιτήματος του κατόχου της άδειας για χορήγηση άδειας αλίευσης το αμέσως επόμενο δι− άστημα που ακολουθεί την περίοδο ισχύος της άδειας αλίευσης, κατά το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.
10. Δεν χορηγούνται άδειες αλίευσης για αλιεία σε διεθνή ύδατα, όταν το στοχευόμενο είδος ή τα στοχευόμενα είδη τελούν υπό απειλή σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.Αναλυτικότερα ΕΔΩ και ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: