Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ- 5/12/2012


                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   30  Νοεμβρίου  2012  
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                                 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                              Αριθ.  Πρωτ.  21591
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18η

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
5.  Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας  Τσαγκαροπούλου
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Τετάρτη  05  Δεκεμβρίου  2012  και  ώρα  18 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Αποδοχή  ποσού  69.632,96 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ( 39.688,99 €  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  και  29.943,98 €  για  επενδύσεις – έργα ),  έναντι  του  συνολικού  ποσού  της  Δ΄ δόσης  έτους  2012  για  την  εξόφληση  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  τους  Ο.Τ.Α. 
2.      Αποδοχή  ποσού  14.360,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων   ( ΣΑΤΑ  2012 ) 
3.      Αποδοχή  ποσού  35.448,00 €  και  κατανομή  στις  σχολικές  επιτροπές  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2012  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   
4.      Αποδοχή  ποσού  29.591,87 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  κάλυψη  δαπανών  μεταφοράς  μαθητών 
5.      Έγκριση  παράτασης  της  διάρκειας  αποπληρωμής  των  χορηγηθέντων  δανείων  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  προς  το  Δήμο  μας  και  καθορισμός  χρόνου  επιμήκυνσης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Νόμου  4093/2012    
6.      Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  200.000,00 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα                  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  για  πληρωμή  λογαριασμών  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή   
7.      Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2012 
8.      Έγκριση  προμηθειών,  υπηρεσιών – εργασιών  και  ανάθεση  αυτών
9.       Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2013 
10. Λήψη  απόφασης  για  τις  επιτρεπόμενες  χρήσεις  γης  στις  ζώνες  προστασίας  των  πηγών
11. Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
12. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Δίδυμος  σωληνωτός  οχετός  Φ 1,20 μ.  και  συντήρηση  αγροτικής  οδοποιίας  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κερασώνα »
13. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Κατασκευή Τεχνικού  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς »
14. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Διαπλάτυνση Κοινοτικών  δρόμων  και  κατασκευή  τοίχων  αντιστήριξης »
15. Έγκριση  τροποποίησης  εγκεκριμένου  σχεδίου  πόλεως  Φιλιππιάδας  στην  προέκταση  της  οδού  Άρη  Βελουχιώτη  κάθετα  στην  οδό  Τζαβέλλα  
16. Λήψη  απόφασης  επί  αιτήσεως  του  Τσιτουρίδη  Νικολάου  του  Χαράλαμπου για  διόρθωση  κτηματολογικής  εγγραφής 
17. Αίτηση  Δημητρίου  Γιολδάση  του  Αποστόλου  για  έγκριση  μετατόπισης  θέσης  περιπτέρου
18. Αίτηση  του  Γεωργίου  Λαχανά  για  επαναλαμβανόμενα  « Πλημμυρικά  φαινόμενα »  έξωθεν  της  οικίας  του  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας
                                                                                 Η  Πρόεδρος
                                                 
                                                                       Ιατρού – Παπαϊωάννου  Θεοδώρα


Δεν υπάρχουν σχόλια: