Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Πρόστιμο στο δήμο Γρεβενών γιατί δεν απάντησε εγκαίρως σε πολίτη.


Οι περισσότεροι θεσμοί ίσως να μην λειτουργούν στη χώρα μας κυρίως προς όφελος των πολιτών αλλά όταν αυτό συμβαίνει αξίζει να αναφέρεται. Όπως η απόφαση που πήρε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η οποία επέβαλε πρόστιμο ύψους 200 ευρώ στο δήμο Γρεβενών γιατί δεν απάντησε εγκαίρως σε αίτηση που είχε καταθέσει πολίτης.

Αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης
"Ο κος Παναγιώτης Μπεκίρης στις 26-01-2012 υπέβαλλε αίτηση προς το Δήμο Γρεβενών, η οποία πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 3444 στη 01-02-2012 ζητώντας από το Δήμο Γρεβενών να του επιστραφεί το ποσό των πενήντα τεσσάρων ευρώ που κατέβαλε για τέλη φύλαξης έτους 2011 για την κατοικία που έχει στο χωριό Αβδέλλα ως αχρεωστήτως καταβληθέν, μιας και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2011 ο Δήμος Γρεβενών δεν παρείχε ουδεμία φύλαξη στο χωριό της Αβδέλλας. Υπάλληλοι του Δήμου στο γραφείο στον Τύρναβο ενημέρωσαν τον κο Μπεκίρη ότι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την κατασκευή κάποιου έργου στην Αβδέλλα κάτι όμως που βρίσκει τον κο Μπεκίρη ριζικά αντίθετο.
Επειδή, σύμφωνα με το 18723/30-04-2012 έγγραφο του τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών η υπόθεση του κου Μπεκίρη Παναγιώτη βρίσκεται ακόμη και σήμερα σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα σύμφωνα πάντα με το 18723/30-04-2012 έγγραφο του τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών που στάλθηκε προς την εισηγήτρια για τη διαδικασία επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που εισέπραξε ο Δήμος είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ισχύς του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. Ο προϋπολογισμός του Δήμου επικυρώθηκε με το υπ'αριθμ,11102/157/21-03-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ως εκ τούτου μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης του προϋπολογισμού καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούσε να ληφθεί για τροποποίηση. Επίσης επειδή για το ίδιο θέμα συγκεντρώθηκαν στις υπηρεσίες του Δήμου αιτήματα και άλλων πολιτών, κρίθηκε αναγκαία η ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, για αυτό και παρέτειναν την ημερομηνία διεκπεραίωσής του.
Επειδή, ο Δήμος Γρεβενών όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2690/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3242/04 και ενεργώντας στα πλαίσια της καλής λειτουργίας της Διοίκησης, αλλά και της προστασίας των πολιτών να απαντήσει στην αίτηση του κου Μπεκίρη εντός εξήντα (60) ημερών δηλαδή το αργότερο έως τη 01-04-2012 (οι δέκα παραπάνω ημέρες οφείλονται στο γεγονός ότι εμπλέκεται και άλλη υπηρεσία στη διεκπεραίωση της υπόθεσης και συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση) ή όφειλε μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
Επειδή, ο Δήμος Γρεβενών δεν απάντησε στον αιτούντα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αλλά ούτε τον ενημέρωσε εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης, παρά μόνο εκπρόθεσμα και μετά από τηλεφωνική παρέμβαση της εισηγήτριας.
Επειδή, η Επιτροπή εξετάζει τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών εντός των οριζομένων από το νόμο προθεσμιών και όχι το περιεχόμενο αυτών. Για τους ανωτέρω λόγους.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την καταβολή αποζημίωσης για παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Δήμου Γρεβενών στον κο Παναγιώτη Μπεκίρη.
Κατόπιν τούτων η επιτροπή ομόφωνα αποδέχεται την κρινόμενη αίτηση και υποχρεώνει το Δήμο Γρεβενών να καταβάλει στον Παναγιώτη Μπεκίρη ως αποζημίωση το ποσό των 200 ευρώ, επειδή ο Δήμος δεν απάντησε στον αιτούντα εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας."

www.news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: