Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

Θα πληρώνουν όσοι Δημόσιοι υπάλληλοι ζημιώνουν το Δημόσιο.

Ενεργοποιείται διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι από δόλο ή βαριά αμέλεια έγιναν υπαίτιοι να ζημιωθεί το Δημόσιο, θα υποχρεώνονται πλέον να πληρώνουν τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται κατά του Δημοσίου.

Το υπ. Οικονομικών σκληραίνει τη στάση απέναντι στους αμελείς υπαλλήλους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το Δημόσιο υποχρεώθηκε από τα Δικαστήρια να καταβάλει στους πολίτες σημαντικές αποζημιώσεις για πρ

Το υπ. Οικονομικών σκληραίνει τη στάση απέναντι στους αμελείς υπαλλήλους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το Δημόσιο υποχρεώθηκε από τα Δικαστήρια να καταβάλει στους πολίτες σημαντικές αποζημιώσεις για πράξεις ή παραλείψεις κρατικών οργάνων
Στο... ταμείο θα πηγαίνουν στο εξής οι δημόσιοι υπάλληλοι που με τα λάθη τους ή τις παραλείψεις τους ζημιώνουν το Δημόσιο. Θα καλούνται να πληρώσουν τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται κατά του Δημοσίου.
Σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, προβλέπεται η ενεργοποίηση διάταξης του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους έγιναν υπαίτιοι να ζημιωθεί το Δημόσιο, θα υποχρεώνονται πλέον να πληρώνουν στο κράτος τις ζημιές που του προξένησαν.

Το υπ. Οικονομικών σκληραίνει τη στάση απέναντι στους αμελείς υπαλλήλους, καθώς μετά το εξονυχιστικό ξεσκόνισμα όλων των κωδικών των δημόσιων δαπανών, διαπιστώθηκε σημαντικός αριθμός περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ υποχρεώθηκαν, από τα Δικαστήρια, να καταβάλουν στους πολίτες σημαντικές αποζημιώσεις για πράξεις ή παραλείψεις κρατικών οργάνων (παράνομες ή και αυθαίρετες πράξεις δημοσίων υπαλλήλων, αμέλεια ή / και αδιαφορία στην άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων, μη τήρηση των διαδικασιών κ.λπ.).

Η ευθύνη
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
  • Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
  • Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέμπεται υποχρεωτικώς στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σε περίπτωση βαριάς αμέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεμφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς που επήλθε στο Δημόσιο ή της αποζημίωσης που το τελευταίο υποχρεώθηκε να καταβάλει.
Οι διατάξεις αυτές, τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας, αν και επαναλαμβάνονται σε όλους τους Υπαλληλικούς Κώδικες που ίσχυσαν κατά καιρούς, έχουν εφαρμοστεί σε ελάχιστες περιπτώσεις, με συνέπεια αφενός την ατιμωρησία των υπαλλήλων και αφετέρου τη μη αναζήτηση από το Δημόσιο των αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στους δικαιούχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: