Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Καταργήθηκαν και με τη «βούλα» οργανικές θέσεις στο Δήμο Πρέβεζας!

Καταργήθηκαν και με τη «βούλα» οργανικές θέσεις στο Δήμο Πρέβεζας!

Στο ΦΕΚ 2392, με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 2013, συμπεριλαμβάνεται η απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, κ. Μιχελάκη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μητσοτάκη, για την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Πρέβεζας Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.

Αποφασίστηκε η κατάργηση 53, επί συνόλου 64, κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρώην Πρεβέζης, Ζαλόγγου και Λούρου, καθώς και η διατήρηση 11 θέσεων, κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης.

Η παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, αναφέρει:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

§1. α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις:

α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280),
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β.,
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης,
στ) του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν βαθμολογικά και μισθολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Αν οι κενές οργανικές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κλάδο ή κατηγορία Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., το 60% των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ανά Υπουργείο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με την κοινή απόφαση του επόμενου εδαφίου.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προσδιορίζονται κατ ' αριθμό, κλάδο και κατηγορία οι οργανικές θέσεις που καταργούνται κατά τα ανωτέρω».Δεν υπάρχουν σχόλια: