Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Προσφεύγει στην Ε.Ε. και καταγγέλλει καταστρατήγηση των όρων του διαγωνισμού, για την πιλοτική ένταξη του Αθαμάνιου στο έργο ''Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες - νέο πρότυπο ανάπτυξης'' η Περιφέρεια Ηπείρου.

Με καταγγελία για «καταστρατήγηση των όρων του διαγωνισμού», στις αρμόδιες επιτροπές της ΕΕ, η Περιφέρεια Ηπείρου υπερασπίζεται την πρόταση για την πιλοτική ένταξη του Αθαμανίου Άρτας στην υλοποίηση των έργων «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ....  

....προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Αξόνων 1, 2 και 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013». (28/8/2013) Στην καταγγελία γίνεται αναφορά για παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) με την οποία κλήθηκαν οι δυνητικοί δικαιούχοι (Καλλικρατικοί ΟΤΑ) να υποβάλουν προτάσεις, ενώ τονίζεται πως υπήρξε «καταστρατήγηση των όρων του διαγωνισμού που πιθανώς να προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές σε κονδύλια του ΕΣΠΑ».

Στην προσφυγή προς την αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Περιφέρεια Ηπείρου η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό με το χωριό Αθαμάνιο, το οποίο τελικά αποκλείστηκε, ζητά από την Επιτροπή την κατά προτεραιότητα εξέταση της καταγγελίας της για την αποτροπή προφανών και μη επανορθώσιμων ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της προάσπισης των σχετικών κονδυλίων της Ε.Ε..

Ζητά επίσης την άμεση παρέμβαση της ενώπιον του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κ.Α.Π.Ε., υπεύθυνου νια την αξιολόγηση των προτάσεων / προσφορών για την παροχή εξηγήσεων, εν σχέσει με τις ως άνω παραβάσεις, την σύσταση της προς την Ελληνική Δημοκρατία και το Κ.Α.Π.Ε. όπως, το τελευταίο, απέχει από κάθε περαιτέρω σχετική διαγωνιστική ή διαδικαστική πράξη, μέχρι την σαφή διατύπωση της ετυμηγορίας της.

Αλλοιώθηκε η φιλοσοφία Όπως είναι γνωστό η Περιφέρεια Ηπείρου δια των αρμόδιων υπηρεσιών της από το Μάρτιο του 2011, και με τη συναίνεση της τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, είχε προτείνει το Αθαμάνιο της Π.Ε. Άρτας, ώστε να περιληφθεί ως ένα από τα «πιλοτικά» ενεργειακά χωριά.

Από εκείνη την εποχή ήταν γνωστό πως υπήρχε πολιτική βούληση ώστε να περιληφθεί το Αθαμάνιο Άρτας, όμως παρά τις δεσμεύσεις, προκηρύχθηκε, τελικά, δημόσιος διαγωνισμός -από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΚΑΠΕ).

Η Περιφέρεια συμμετείχε και υποβλήθηκε φάκελος - πρόταση με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. Όπως όμως έγινε γνωστό στη συνέχεια, ο Ε.Φ.Δ. (ΚΑΠΕ), αντί να αξιολογήσει την μία ενιαία και ολοκληρωμένη, για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, πρόταση, με το συγκεκριμένο προτεινόμενο προϋπολογισμό, αξιολόγησε μεμονωμένα και αποσπασματικά τρεις διακριτές προτάσεις, την κάθε μία με τον δικό της προϋπολογισμό.

 Όπως υποστηρίζει η Περιφέρεια οι όροι της πρόσκλησης για την αξιολόγηση, καταστρατηγήθηκαν πλήρως, αλλοιώθηκε και ανατράπηκε πλήρως η φιλοσοφία του προγράμματος, που είχε ως αποτέλεσμα προτάσεις - όπως και του Αθαμανίου - με ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις να λάβουν χαμηλή βαθμολογία και φυσικά να αποκλειστούν από το πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: