Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Ηπείρου


Στην έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε σήμερα, κατά πλειοψηφία, η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Στην τοποθέτησή της η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τ. Καλογιάννη, σημείωσε:
"Το 2004, είχε εκπονηθεί το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο πρότεινε μία σειρά έργων, δράσεων και μέτρων που έπρεπε να υλοποιηθούν.
Το 2011, έτος κατά το οποίο ανέλαβε η παρούσα Περιφερειακή Αρχή, είχαν κατασκευαστεί ΜΟΝΟ οι 4 ΧΥΤΑ εκ των οποίων λειτουργούσαν ΜΟΝΟ οι 3 από αυτούς. Η Περιφερειακή Αρχή αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη καθυστέρηση και το έλλειμμα που υπήρχε στον τομέα αυτόν, με συστηματική και μεθοδική δουλειά, σήμερα:
Στα μέσα του 2014, (3,5 έτη μετά την ανάληψη της Διοίκησης) έχει ολοκληρώσει ή δρομολογήσει οριστικά:
1)την λειτουργία του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων και την ολοκλήρωση συμπληρωματικών παρεμβάσεων στους ΧΥΤΑ της Ηπείρου, (βελτιώθηκε και αναβαθμίσθηκε η λειτουργία τους)
2)την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ (έτσι αποφεύγονται δυσβάσταχτα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο)
3)τον σχεδιασμό, την ολοκλήρωση των μελετών, αδειοδοτήσεων & εγκρίσεων του Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (εκκρεμεί η χρηματοδότησή τους και η υλοποίησή τους)
4)τον σχεδιασμό, την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων & εγκρίσεων καθώς και την διαγωνιστική διαδικασία της μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Ηπείρου. Σήμερα, μάλιστα είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, εκτός της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, ολοκληρώνεται και η διαδικασία ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
5)την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, προχωρώντας στην σύνταξή του παράλληλα με τη Σύνταξη του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων από το ΥΠΕΚΑ.


Το αποτέλεσμα δε, της ενέργειας αυτής είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης για τις περισσότερες δράσεις που προτείνονται στο ΠΕΣΔΑ - λόγω της αιρεσιμότητας που τίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠεΣΔΑ Ηπείρου), αναθεωρούμε οριστικά τη λογική της αντιμετώπισης των απορριμμάτων,
  • αξιοποιώντας όλες τις προαναφερόμενες δράσεις και
  • εισάγοντας την προώθηση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με καινοτόμες δράσεις.
Συνοπτικά ο νέος ΠΕΣΔΑ:
-        Θεσπίζει καινοτομίες όπως η δημιουργία πράσινων σημείων σε όλη την Περιφέρεια για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.
-        Ενσωματώνει την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σταθμών μεταφόρτωσης για την ορθολογική μεταφόρτωση των αποβλήτων και των υλικών συσκευασίας.
-        Υιοθετεί την ευρωπαϊκή πρακτική της συλλογής των προδιαλεγμένων οργανικών στην πηγή
-        Ενσωματώνει την υπερσύχρονη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά παράλληλα προωθεί και την δημιουργία αποκεντρωμένων Μονάδων Κομποστοποίησης
-        Προβλέπει την δημιουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας (Ανάκτησης) αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
-        Προωθεί την δημιουργία τεσσάρων (4) κεντρικών μονάδων επεξεργασίας για τη διαχείριση της ιλύος
-        Προωθεί την δημιουργία τριών (3) τουλάχιστον μονάδων επεξεργασίας κόπρου μέσω λιπασματοποίησης ή/και παραγωγής βιοαερίου.
-        Προβλέπει την δημιουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση και έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων
Για την υλοποίηση του νέου ΠΕΣΔΑ, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν συνολικά 62.000.000 ευρώ περίπου.
Η Περιφερειακή Αρχή έχει, ήδη, εξασφαλίσει από το ΕΣΠΑ:
- 21.585.000 ευρώ από το ΕΠΠΕΡΑΑ για τη δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας
- 20.600.000 ευρώ από το Ταμείο Συνοχής (εκχώρηση), για δράσεις του ΠΕΣΔΑ όπως: ΣΜΑ - πράσινα ταμεία - κομποστοποίηση - δημοτικές μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων - κλπ, που αποτελούν το 68% του συνολικού ΠΕΣΔΑ και αναφέρονται στις πιο ουσιώδεις (οικονομικά και περιβαλλοντικά) υποδομές.
Και με τη συμμετοχή ιδιωτικών επενδύσεων στα ρεύματα που είναι «ευθύνη παραγωγού» (επεξεργασίας κόπρου, βιομηχανικά, ιλύος, αδρανή, κλπ),είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή και ολοκλήρωση του Σχεδίου, ώστε η Περιφερειακή Αρχή:
  • να ικανοποιήσει πλήρως την επιλογή που είχε θέσει για τον στρατηγικό της στόχο σχετικά με τη ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και
  • να καταστεί «πρότυπο Περιφέρειας» στη διαχείρισης αποβλήτων στη Ελλάδα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: