Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παράκαμπψη Αγρινίου της Ιόνιας Οδού


Ανακοίνωση που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο τμήμα της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου της Ιονίας Οδού, στην 32+350 χ/θ, για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών, εξέδωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ....

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1) Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας (στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα), στο τμήμα της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου, αυτοκινητοδρόμου Ιονίας Οδού, στην 32+350 χ/θ, κατά το χρονικό διάστημα από 10/10/2016 έως την 12/10/2016 και της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου, αυτοκινητοδρόμου Ιονίας Οδού, στην 32+350 χ/θ, κατά το χρονικό διάστημα από 13/10/2016 έως την 15/10/2016 για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών της οδού.

ΑΡΘΡΟ (2) Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ημέρες εκτέλεσης εργασιών), με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της παραχωρησιούχου εταιρείας «Κοινοπραξία EURO IONIA», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και εργαζομένων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε.  (Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου. Πέραν των ανωτέρω η παραχωρησιούχος «Κοινοπραξία EURO IONIA», είναι υποχρεωμένη:

α) Σε περίπτωση διαφοροποίησης των ημερομηνιών εκτέλεσης των εργασιών, να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

β) Να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες της οδού με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και τη διαδικτυακή της σελίδα, καθώς επίσης να παρέχει συνεχή πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3) Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Τ.Τ. Αγρινίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4) Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης.

ΑΡΘΡΟ (5) Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

agriniopress

Δεν υπάρχουν σχόλια: