Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Τροποποίηση για τις αυτόχθονες φυλές


Με υπουργική απόφαση του Στ. Αραχωβίτη τροποποιείται το άρθρο «Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας» καθώς και το άρθρο 25 «Κυρώσεις – Μειώσεις».

Τροποποιείται η αριθ. 401/485250/29.3.2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1226/2.4.2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, ως ακολούθως:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Α του άρθρου 4 «Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας», αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να συντρέχουν σε επίπεδο φυλής τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης».
2. Η Παράγραφος 9 του άρθρου 25 «Κυρώσεις – Μειώσεις» αντικαθίσταται ως εξής: «9. Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση μη τήρησης ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων επιλεξιμότητας, σε επίπεδο φυλής, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος για την φυλή που δεν τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας τροποποιείται έτσι ώστε να μην περιλαμβάνεται η εν λόγω φυλή και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: