Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Τα κριτήρια για να είναι επιλέξιμoς ένας βοσκότοπος

Διευκρινήσεις για την επιλεξιμότητα βοσκοτόπων αναφέρει η σχετική Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε το ΥπΑΑΤ και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 1905) για να μπορεί να εισπράξει την ενίσχυση (βασική, εξισωτική κ.α.) ο κτηνοτρόφος.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι θα πρέπει να ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα, να έχει λειτουργικά σημεία ποτίσματος και κατάλυμα κτηνοτρόφου.

Όπως ειδικότερα αναφέρει το ΦΕΚ για να είναι επιλέξιμες οι βοσκοτοπικές εκτάσεις πρέπει: 

α) Να υπάγονται σε μία από τις περιγραφόμενες κατηγορίες (Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Θαμνότοποι και Χερσότοποι, Σκληροφυλλική Βλάστηση). 

β) Να μην περιλαμβάνουν μη επιλέξιμα τμήματα και ειδικότερα: 
βα) Τεχνητά στοιχεία οποιουδήποτε μεγέθους. Πρόκειται για κτίρια, διαμορφωμένες επιφάνειες ανθρωπογενούς δραστηριότητας, μονοπάτια πλάτους άνω των 2m, τεχνητές επιφάνειες νερού. 
ββ) Φυσικά στοιχεία μεγέθους άνω των 100 m2. Πρόκειται για φυσικές επιφάνειες νερού, πετρώδεις - βραχώδεις επιφάνειες, συμπαγείς και αδιαπέραστες συστάδες θάμνων, μη φυσική ή γεωργική βλάστηση. Ειδικά στην περίπτωση των συμπαγών και αδιαπέραστων συστάδων θάμνων, αυτές θεωρούνται μη επιλέξιμες, εφόσον δεν είναι δυνατόν να διέρχεται ένας άνθρωπος ανάμεσά τους (ελάχιστη απόσταση 0,30μ.). 

γ) Στις περιπτώσεις που εντός βοσκοτοπικής έκτασης υπάρχουν διάσπαρτα φυσικά στοιχεία ξυλώδους βλάστησης, τα οποία είναι προσβάσιμα από τα ζώα και μπορούν να καταναλωθούν από αυτά, είναι επιλέξιμα υπό προϋποθέσεις, δηλαδή: 
γα) Δέντρα απομονωμένα ή διάσπαρτα, όποιο και αν είναι το μέγεθός τους, μαζί με τον υποόροφο αυτών, και εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm. 
γβ) Ακανθώδεις θάμνοι ύψους μικρότερου του 1,50m μαζί με τον υποόροφο αυτών, εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm.
γγ) Οποιαδήποτε βλάστηση που καταναλώνεται από τα ζώα ύψους μικρότερου του 1,50 m μαζί με τον υποόροφο αυτών, εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm. 

δ) Να ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα. Ως κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, που εφόσον υπάρχουν καθιστούν την έκταση κατάλληλη για βόσκηση, θεωρούνται τα παρακάτω: 
δα) Οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνεται το πρωτεύον, δευτερεύον και αγροτικό οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τα μονοπάτια. 
δβ) Σταβλικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης του ζωικού κεφαλαίου. 
δγ) Κατάλυμα κτηνοτρόφου. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης - κατάλυσης του κτηνοτρόφου. 
δδ) Λειτουργικά σημεία ποτίσματος, φυσικά ή τεχνητά. 
δε) Περιττώματα σε σημαντικές ποσότητες. Συνήθως εντοπίζονται πλησίον σταβλικών εγκαταστάσεων. 

Τα παραπάνω κριτήρια δεν συντρέχουν σωρευτικά στη βοσκοτοπική έκταση. Αρκεί, κατά περίπτωση, η παρουσία έως δύο από αυτά.

ε) Να εμπίπτει σε βοσκοτοπική έκταση με συντελεστή επιλεξιμότητας από 25% έως 100%, (εκτιμώμενο με φωτοερμηνεία ποσοστό).
Κατά την απόδοση συντελεστή επιλεξιμότητας, λαμβάνεται υπόψη η ομοιογένεια κάλυψης. Όμορες βοσκοτοπικές εκτάσεις που χαρακτηρίζονται από τον ίδιο τύπο βοσκοτοπικής έκτασης και παρουσιάζουν ομοιογένεια στην υφή, λαμβάνουν το ίδιο ποσοστό επιλεξιμότητας.

Όπως τόνισε στον ΑγροΤύπο ο κ. Νίκος Δημόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Καβάλας, «το ερώτημα είναι σε ποιες περιοχές θα ενταχθούν τα επιλεξιμα βοσκοτόπια. Ως γνωστόν αυτό γίνεται σήμερα μέσω της τεχνικής λύσης, κάτι που σημαίνει ότι ένας κτηνοτρόφος από τον Έβρο μπορεί να φαίνεται ότι βόσκει τα ζώα του στη Δράμα. Το σωστό θα ήταν οι ίδοι οι κτηνοτρόφοι να δηλώνουν τα βοσκοτόπια που χρησιμοποιούν και όχι αυτά να μοιράζονται μέσω της λεγόμενης τεχνικής λύσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει να ενταχθούν επιλέξιμα βοσκοτόπια σε περιοχές που έχουν πρόβλημα. Η τεχνική λύση στο μόνο που βοηθά είναι να εισπράττουν κάποιοι εξισωτική αποζημίωση επειδή φαίνεται ότι διαθέτουν βοσκότοπο σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή και ας μην βόσκουν ποτέ εκεί το κοπάδι τους». 

Διαβάστε το ΦΕΚ

Παϊσιάδης Σταύρος

https://www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: