Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Απασχόληση νέων με μηνιαίο μισθό 600 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά εργαζόμενους από 18 έως 25 ετών με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών.

Τους ορους για την απασχόληση νέων έως και 25 ετών προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας

Τους ορους για την απασχόληση νέων έως και 25 ετών προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.Τη δυνατότητα να απασχολούν νέους έως 25 ετών με το 80% του κατώτερου μισθού της εθνικής συλλογικής σύμβασης -δηλαδή με 600 ευρώ- έχουν οι επιχειρήσεις. Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στον ν. 3986/2011 και χθες υπήρξε εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη.


Στην εγκύκλιο προβλέπεται πως η ρύθμιση αφορά νέους από 18 έως 25 ετών, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τα κυριότερα σημεία της ρύθμισης είναι τα εξής:
Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών (στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη). Για τη συμπλήρωση των 24 μηνών «λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον συνεπάγεται ότι αυτή ήταν προϋπηρεσία για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έτσι το ήθελαν».


Απασχόληση νέων με μηνιαίο μισθό 600 ευρώΔεν υπάγονται στην περίοδο εφαρμογής της διάταξης οι νέοι από 18 έως 25 ετών που αλλάζουν ειδικότητα όντας στην ίδια επιχείρηση, δηλαδή απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεών τους ως προς την ειδικότητα.


Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρούν σταθερό αριθμό προσωπικού κατά τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από τη σύναψη της σύμβασης και κατά τη διάρκειά της (επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας). Επίσης δεν μπορούν να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων.

Διευκρινίζεται πως στο προσωπικό το οποίο υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει σταθερό δεν περιλαμβάνονται: οι εργαζόμενοι που έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς, οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου που έχουν λήξει οι συμβάσεις τους, οι συμβάσεις οι οποίες καταγγέλθηκαν εξ αιτίας κατάργησης υφιστάμενης θέσης εργασίας ή κύριου και αποκλειστικού αντικειμένου εργασίας, οι συμβάσεις γενικά που λύονται με υπαιτιότητα του εργαζόμενου καθώς και οι συμβάσεις που λύονται μονομερώς ή με κοινή συναίνεση λόγω συνταξιοδότησης.

Αν ο εργοδότης έχει προβεί σε μείωση προσωπικού το «επίμαχο» διάστημα, για να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 43 πρέπει να αποκαταστήσει τις θέσεις εργασίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ.
Οι όροι για την υπαγωγή.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση αποσαφηνίζονται στην εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

  • Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επόμενης της σύναψής της στον ΟΑΕΔ και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Στη σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας βάσει του άρθρου 43 του Ν. 3986/2011.
  • Οι συμβάσεις του άρθρου 43 είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι νέοι μπορούν να απασχολούνται πλήρως ή μερικώς.
  • Για την κατάρτιση συμβάσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας δεν απαιτείται προηγούμενη συμφωνία του εργοδότη με τη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης.

www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: