Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Συμβάντα στην περιοχή Δήμου Ζηρού τα έτη 1913-1914.(Αυτά είναι γεγονότα).


Γράφει ο Αθανάσιος Δημ. Στράτης

Η εφημερίδα ΗΠΕΙΡΟΣ δημοσίευε ανταποκρίσεις και από την περιοχή Φιλιππιάδος. Τα ονόματα των ανταποκριτών δυστυχώς δεν αναφέρονται. Θα παρατεθούν μερικά από αυτά τα δημοσιεύματα, της καθημερινότητας συμβάντα,  αλιευμένα από τα έτη 1913 και 1914.


1 Νοεμβρίου 1913
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΝ
Προχθές από πρωϊας διεξήγετο ενώπιον του ενταύθα Στρατοδικείου η κατά του Σωτηρίου Κώστα εκ Νάσσαρης κατηγορία, ότι την 28 Δεκεμβρίου 1912 εις την θέσιν Μπογορίτσα εφόνευσεν ενεδρεύων όπισθεν θάμνων τον Κ. Μάστουρα και Γεώργιον Μάστουρα, εξ ών φόνων διεταράχθη η τάξις εις τα εις κατάστασιν πολιορκίας ευρισκόμενα άνω χωρία.
Το Στρατοδικείον κατηρτίσθη παρά του Αξιοτίμου κ.κ. Κρίτσα ως προέδρου και των στρατοδικών κ.κ. Φλώρου Πολίτου Καδίτη και Δεπάστα. Την έδραν του Βασιλικού Επιτρόπου κατείχεν ο κ. Χρυσανθάκης, Συνήγορος του κατηγορουμένου παρέστη ο κ. Ορ. Βάλλας. Η δίκη αρξαμένη την πρωϊαν διεκόπη την μεσημβρίαν και συνεχίσθη το απόγευμα εκ της διαδικασίας προέκυψαν πολλά κενά προς μόρφωσιν δικαστικής πεποιθήσεως του Β. Επιτρόπου. Εζητήθη αναβολή και ο κ. συνήγορος υπέδειξεν ότι μετά έν έτος από της διαπράξεως του φόνου είνε ζήτημα αν προσκομισθώσι αποδείξεις κρείσσονες. Το στρατοδικείον προς απονομήν αγαθής δικαιοσύνης ανέβαλε ταύτην διατάξαν κρείσσονας αποδείξεις.
9 Ιουνίου 1914.
Η διεύθυνσις Πρεβέζης αναφέρει ότι εν τω ξενοδοχείω του κ. Ιω. Πρωτοσυγκέλλου εν Φιλιππιάδι ο λοχίας των ευζώνων Σολδάτος Κων. Είχε θέσει το πορτοφόλιόν του περιέχον 140 δρχ. κάτωθεν του προσκεφαλαίου του.
Το πορτοφόλιον την επομένην δεν ανευρέθη. Υπόνοιαι βάσιμοι εγέρθησαν κατά του Πέτρου Ψυλοδημήτρη σηλληφθέντος.

20 Ιουνίου 1914.
Φόνος.
Ο σταθμάρχης της Περιφερείας Πρεβέζης κ. Τοπούλας αγγέλει εις την ενταύθα Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ότι εις το χωρίον Ερινιούς της περιφερείας αυτής ευρέθη φονευμένος ο Ευάγγελος Πανούσος εκ του αυτού χωρίου. Διεξάγονται ανακρίσεις προς ανακάλυψιν του δολοφόνου.

9 Ιουλίου 1914.
Φόνος εξ αυτοκινήτου.
Η Διεύθυνσις Πρεβέζης αναφέρει ότι παρά την Φιλιππιάδα ο Ευάγγελος Αρβανίτης εκ Συρράκου ενώ οδήγει την νταλίκαν του εις Ιωάννινα πλήρη εμπορευμάτων διήλθον οι ίπποι ταύτης έκτινος βεβλαμμένου αυτοκινήτου και αφηνιάσαντες ερρόφθησαν υπό τους τροχούς ταύτης αφήσαντες τον καραγωγέα νεκρόν.

30 Ιουλίου 1914.
Ο Αναστάσιος Πανούσος εκ Φαναρίου της περιφερείας Παραμυθίας απήγαγε τη συνδρομή 3 άλλων αγνώστων την εκ του αυτού χωρίου Βασιλικήν Σπυρίδωνος Γιαννάκη. Οι απαγωγείς μετά της εκουσίως απαχθείσης «Ελένης» συνελήφθησαν. Το ζεύγος οδηγηθέν εις την Ι. Μητρόπολιν Παραμυθίας ετέλεσε τους γάμους παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου.

1 Αυγούστου 1914.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.
1)Κισλάς Σαλαχώρας, 2) Κισλάς Ιμαρετοβούνι Φιλιππιάδος.
Οι ανωτέρω χειμερινοί Κισλάδες βακουφικά κτήματα της εν Φιλιππιάδι Μουσουλμανικής κοινότητος εξετέθησαν εις δημοπρασίαν τριετούς ενοικιάσεως από σήμερον μέχρι της 30ης Μαϊου 1917.
Η Δημοπρασία ενεργείται εν Φιλιππιάδι εις το Γραφείον της ειδικής επιτροπής της κοινότητος και λαμβάνει πέρας την 10ην ερχομένου Αυγούστου 1914 ημέραν Κυριακήν και ώραν 5 Μ. Μ. 
Όροι και λεπτομέρειαι εις τους πελάτας δίδονται παρά του Γραφείου.
Εν Φιλιππιάδι τη 25η Ιουλίου 1914.
Ο Πρόεδος της Επιτροπής 
Μουφτής Αλή Σετκής.

13 Αυγούστου 1914.
Καταδίωξις πλιατσικολόγων.
Η υποδιεύθυνσις Φιλιππιάδος αναφέρει, ότι τα αστνομικά όργανα της εκεί περιφερείας κατέσχον εν τη περιφερεία του Αστυνομικού Σταθμού Σιτίστης εις χείρας του Ιωάννου Σατίστα και Δημ. Κοσσυφάκη 745 αιγοπρόβατα κλαπέντα εκ της Αυτονόμου Ηπείρου καθ’ ά τηλεγραφεί ο στρατιωτικός διοικητής Πρεμετής.
Επίσης κατασχέθηκαν επί τινος των συντρόφων των ονομαζομένου Παν. Καραμπά τρία όπλα. Τα ανωτέρω κατασχεθέντα απεστάλησαν εις τον Εισαγγελέα Άρτης. Οι πλιατσικολόγοι δεν συνελήφθησαν καθ’ όσον άμα τη παρουσία των χωροφυλάκων εγκαταλείψαντες τα κατασχεθέντα ετράπησαν εις φυγήν.


29 Αυγούστου 1914.
Αστυνομικόν δελτίον.
Προχθές την νύκτα εις την θέσιν Γραδίνα του χωρίου Βαρλάμ ευρέθη φονευμένος ο αγροφύλαξ του αυτού χωρίου Νικόλαος Παπασπύρου.
Εις το Χανόπουλον της περιφερείας Φιλιππιάδος άγνωστοι έκλεψαν τον ίππον του εκ Στερβίνης Ιωάννου Ζάψου χρώματος ντορί, αναστήματος δευτέρου και ετών οκτώ.

5 Σεπτεμβρίου 1914.
Ο εκ Βαργιάδων Παράσχης Τσοκάνης πυροβοληθείς παρ’ αγνώστων ευρέθη φονευμένος έξω του χωρίου. Ο Αστυνομικός σταθμάρχης Δερβιτζάνων επελήφθη ανακρίσεων.

21 Σεπτεμβρίου 1914.
Τραγικόν δυστύχημα.
Φοβερόν δυστύχημα, στοιχίσαν την ζωήν μονακρίβου υιού ατυχούς οικογενειάρχου πατρός, συνέβη προχθές την εσπέραν της Πέμπτης υπό τας εξης περιστάσεις:
Άμαξα, εις ήν επέβαινεν ο υιός του ενταύθα καπνοπώλου εις το καφενείον «Αβέρωφ» Κασούμη, ερχόμενος εκ Πρεβέζης μετά τριών άλλων συνεπιβατών εις θέσιν «Πέτρα» προ της Φιλιππιάδος, έπαθεν απότομον βλάβην θραυσθέντος του άξονός της.
Εις τον απότομον τιναγμόν ο εν αύτη επιβαίνων και παρά την θυρίδα της αμάξης καθήμενος ατυχής νέος ηθέλησε, φοβηθείς να ανοίξη την θύραν της αμάξης δια να πηδήξει έξω. Κιβώτιον όμως φορτωμένον επάνω εις την κλειστήν άμαξαν και περιέχον τέσσαρα μάρμαρα, προωρισμένα δια τον πάγκον του καπνοπωλείου του, ένεκα της κλίσεως της αμάξης εκατρακύλισεν επί της κεφαλής του και συνέθλιψεν ταύτην φονεύσαν τον δυστυχή νέον ακαριαίως. Εκ των άλλων επιβατών ουδείς έπαθέ τι. Το πτώμα του φονευθέντος νέου Κασούμη μετεφέρθη νύκτωρ εις Φιλιππιάδα, ένθα εκλήθη να μεταβή ο δυστυχισμένος πατήρ του νεκρού.
Το συμβάν ηγγέλθη τηλεφωνικώς εις την ενταύθα διεύθυνσιν των αυτοκινήτων ήτις παρήγγειλεν εις τον εν Πρεβέζη ευρισκόμενον γενναίον επιθεωρητήν κ. Νοταράν να μεταβή επί τόπου και ενεργήση ανακρίσεις μήπως το συμβάν προέκυψεν είτε εκ συγκρούσεως είτε εκ συναντήσεως μετ’ αυτοκινήτου, διότι κατά την αναγγελίαν του δυστυχήματος, δεν είχον καθορισθεί αι λεπτομέρειαι, αίτινες εξεκριβώθησαν ότι είνε αι ανωτέρω.
Το τραγικόν συμβάν, το απορφανίζον οικογένειαν πολυμελή – ο νεκρός αφήνει τρείς αδελφάς – του μόνου τέκνου της, μας δίδει αφορμήν να συστήσωμεν τόσον εις τους αμαξηλάτας τους φορτώνοντας τας αμάξας των, όσον και εις την αστυνομίαν ήτις εκ του καθήκοντος δικαιούται να φροντίζη ότι τοιαύται φορτώσεις με ογκώδη κιβώτια επί της οροφής της αμάξης απαγορεύονται εις όλα τα μέρη του κόσμου. Η απαγόρευσις έχει τον λόγον της δια να μην συμβαίνουν τοιαύτα δυστυχήματα ως το τραγικόν προχθεσινόν όπερ δεν ήθελεν συμβή αν έλειπε το κυλίσαν κιβώτιον των μαρμάρων.

1 Οκτωβρίου 1914.
Θάνατος.
Εντός του σταύλου του πανδοχείου Εμίν αγά απέθανε αιφνιδίως ο καρραγωγεύς Κωνσταντίνος Χ. Ζήκας. Το πτώμα παρεδόθη δια του ιδίου του κάρρου εις τους οικείους του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: