Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ - Μερικές αλήθειες


Γράφει ο Χρήστος Α. Τούμπουρος

1. «Γρηγόριος τις Δικαίος λεγόμενος (…) απατεών, αλιτήριος, εξωλέστατος και ασυνείδητος, περί μηδενός άλλον φροντίζων, ειμή τίνι τρόπω να ερεθίση την ταραχήν του Έθνους». Π.Π. Γερμανού «Απομνημονεύματα». Έτσι, λοιπόν, χαρακτήρισε τον Παπαφλέσσα ο Π. Π. Γερμανός.

2. «Μέγας μπεκρής, μέγας χαρτοπαίχτης, μέγας γυναικάς, αλλά και μέγας επαναστάτης». Γιάννης Σκαρίμπας
3. «Ο Παπαφλέσας είταν άνδρας ενεργητικός και γενναίος… Ο τολμηρός ιερωμένος δεν διέθετε άλλο στρατιωτικό προσόν από το θάρρος… Με όλα τα ελαττώματά του, απόδειξε με τον τίμιο θάνατό του, ότι είχε και θάρρος και πατριωτισμό…» Φίνλεϋ τ.Α΄, 213
4. «Εσκέφθησαν να τον εγκλείσωσι εις την Μονήν του Μ. Σπηλαίου ίνα τον καταστήσωσι αβλαβή. Ουδείς όμως ετόλμησε να επιβάλκη χείρα κατά του τολμηρού ιερέως, όστις εχειρίζετο επίσης καλώς το ξίφος και τον σταυρό» Μένδελσον, τ. Α΄, 119
5. Ο φόβος των δεσποτάδων και των κοτζαμπάσηδων όταν έμαθαν τον ερχομό του Παπαφλέσσα ήταν απερίγραπτος. «Χαθήκαμε», έλεγ’ ο ένας∙ «θα μας πάρη στο λαιμό του», φώναζ’ ο άλλος…» Σπηλιάδη τ. Α΄, 12-14


Χρήστος Α. Τούμπουρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: