Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα έως την Μεγ.Τετάρτη στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου


Στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών βαριάς συντήρησης (αντικατάστασης) του αρμού διαστολής Ρ7Α της Γέφυρας πρόσβασης Ρίου και με σκοπό την διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως ακολούθως:

Κατά τις φάσεις Α και Γ θα γίνει αποκλεισμός των αριστερών λωρίδων των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου αντίστοιχα. Οι εργασίες επισκευής του αρμού θα γίνουν στο κεντρικό τμήμα του αρμού με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται εκατέρωθεν αυτού.
Κατά την φάση Α στην κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίρριο, κλείνει αρχικά η αριστερή  λωρίδα κυκλοφορίας σε ένα μήκος 200μ. και στη συνέχεια μετά από 240μ., όπου πρώτα έχει γίνει ο περιορισμός της λωρίδας επιτάχυνσης του κλάδου από την προβλήτα του Ρίου προς Αντίρριο, συνολικού μήκους 80μ. με 20μ. προσαρμογή, η κυκλοφορία εισέρχεται στην περιοχή του εργοταξίου τον αρμού το οποίο θα έχει μήκος 40μ. Για την αποφυγή της κάθετης εισόδου των οχημάτων από τον κλάδο του κόμβου προς το κυρίως ρεύμα τοποθετούνται πλαστικοί κώνοι στην περιοχή της ζέβρας. Στην συνέχεια υπάρχει ένα τμήμα 80μ. όπου θα γίνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων στο χώρο του εργοταξίου και ανοίγει ξανά η αριστερή λωρίδα.
Κατά την φάση Γ αντίστοιχα στην κατεύθυνση από Αντίρριο σε Ρίο, κλείνει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας σε ένα μήκος 200μ και στην συνέχεια μετά από 50μ, η κυκλοφορία εισέρχεται στην περιοχή του εργοταξίου του αρμού το οποίο θα έχει μήκος 40μ. Μετά από αυτό θα υπάρχει ένα τμήμα 30μ. όπου θα γίνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων στο χώρο του εργοταξίου και ανοίγει ξανά η αριστερή λωρίδα.
Και στις δύο κατευθύνσεις, ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας από το εργοτάξιο του αρμού θα γίνει με φορητά στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα μορφής ΝJ ενώ τα κλεισίματα των λωρίδων θα γίνονται από πλαστικούς κώνους. Η τυπική διατομή της κυκλοφορίας δεξιά κατά τις φάσεις Α και Γ και των δύο κατευθύνσεων της γέφυρας θα περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,80μ. χωρίς την Λ.Ε.Α.
Επίσης στην συγκεκριμένη φάση εργασιών θα δημιουργηθούν μία εργοταξιακή είσοδος και μία εργοταξιακή έξοδος μετά την θέση του εργοταξίου του αρμού με είσοδο μέσα από τους κώνους και έξοδο στην αριστερή λωρίδα παράλληλα με την κυκλοφορία.
Κατά τις φάσεις Β και Δ θα γίνει αποκλεισμός των δεξιών λωρίδων των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της Γέφυρας Ρίου —Αντιρρίου αντίστοιχα. Οι εργασίες επισκευής του αρμού θα γίνουν στα ακριανά τμήματα του αρμού με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται προς το διαχωριστικό στηθαίο της Γέφυρας.
Κατά την φάση Β στην κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίρριο, κλείνει αρχικά η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας σε ένα μήκος 200μ. και στην συνέχεια μετά από 240μ, όπου πρώτα έχει γίνει η μετάθεση κατά μία λωρίδα προς τα αριστερά και ο περιορισμός της λωρίδας επιτάχυνσης του κλάδου από την προβλήτα του Ρίου προς Αντίρριο, συνολικού μήκους 120μ. με 30μ. προσαρμογή, η κυκλοφορία εισέρχεται στην περιοχή του εργοταξίου του αρμού το οποίο θα έχει μήκος 40μ. Στην συνέχεια υπάρχει ένα τμήμα 80μ. όπου θα γίνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων στο χώρο του εργοταξίου και ανοίγει ξανά η δεξιά λωρίδα. Επιπλέον θα ληφθεί μέριμνα για την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης για την ενημέρωση των χρηστών που εισέρχονται στην Γέφυρα με χρήση της ράμπας εισόδου από την οδό Σώμερσετ στο Ρίο.
Κατά την φάση Δ αντίστοιχα στην κατεύθυνση από Αντίρριο σε Ρίο, κλείνει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας σε ένα μήκος 200μ. και στην συνέχεια μετά από 50μ, η κυκλοφορία εισέρχεται στην περιοχή του εργοταξίου του αρμού το οποίο θα έχει μήκος 40μ. Μετά από αυτό θα υπάρχει ένα τμήμα 30μ. όπου θα γίνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων στο χώρο του εργοταξίου και ανοίγει ξανά η δεξιά λωρίδα.
Και στις δύο κατευθύνσεις ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας από το εργοτάξιο του αρμού θα γίνει με φορητά στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα μορφής ΝJ ενώ τα κλεισίματα των λωρίδων θα  γίνονται από πλαστικούς κώνους. Η τυπική διατομή της κυκλοφορίας δεξιά κατά τις φάσεις Β και Δ και των δύο κατευθύνσεων της γέφυρας θα περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3, 60μ χωρίς την Λ.Ε.Α.
Επίσης στην συγκεκριμένη φάση εργασιών θα δημιουργηθούν μία εργοταξιακή είσοδος και μία εργοταξιακή έξοδος μετά την θέση του εργοταξίου του αρμού με είσοδο μέσα από τους κώνους και έξοδο στην δεξιά λωρίδα παράλληλα με την κυκλοφορία.
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα λάβουν χώρα στο τμήμα της γέφυρας από τη διασταύρωση με την οδό προς Ρίο – Προβλήτες έως την χ/θ 1+100 και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας και θα εκτελούνται από 26/3/2017 έως 12/4/2017 καθημερινά από 06.00 έως 22.00 εκτός Κυριακής. Δύναται να επεκταθούν και κατά τις νυχτερινές ώρες και/η Κυριακή σε περίπτωση καθυστερήσεων αφού αρκετές είναι ευαίσθητες σε καιρικές συνθήκες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: