Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Δεν αντέχεται η απομόνωση στις ορεινές περιοχές λένε οι νέοι αγρότες.


Συναισθηµατικά δεµένοι µε τον πρωτογενή τοµέα και την εργασία τους, την οποία η πλειονότητα την αγαπά, καθώς την έχει επιλέξει συνειδητά, εµφανίζονται οι ωφελούµενοι του προγράµµατος «Νέοι Αγρότες» του 2014. Παρόλα αυτά, το µέλλον τους στην ελληνική ύπαιθρο κάθε άλλο παρά διασφαλισµένο θα πρέπει να θεωρείται, διότι η καθηµερινή τριβή µε το αντικείµενο και τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την άσκησή του, µετριάζει σηµαντικά το βαθµό της ικανοποίησής τους και δεν είναι λίγοι εκείνοι που µπαίνουν σε δεύτερες σκέψεις να τα παρατήσουν.
Σε πλέον επισφαλή θέση φαίνεται να είναι όσοι νέοι κατοικούν σε ορεινές περιοχές και έχουν επιλέξει να εµπλακούν µε την αιγοπροβατοτροφία.
Τα συµπεράσµατα αυτά ως προς το προφίλ και τις προθέσεις των νέων αγροτών, προκύπτουν από έρευνα που εκπονήθηκε, υπό την επίβλεψη οµάδας καθηγητών του τµήµατος Γεωπονίας του ΑΠΘ, από τη ∆ήµητρα Παπαδοπούλου, γεωπόνο – γεωργοοικονοµολόγο, αλλά και υποψήφια ∆ιδάκτορα στο πανεπιστηµιακό ίδρυµα, σε δείγµα 182 ωφελούµενων, της προκήρυξης του 2014, από το νοµό της Θεσσαλονίκης.
«∆ιαπιστώσαµε ότι οι νέοι αυτοί έχουν πολύ µέτρια ικανοποίηση από τη δουλειά τους. Θα µπορούσα να τους πω, ως αναποφάσιστους, αλλά είναι ταυτόχρονα συναισθηµατικά δεσµευµένοι µε την εργασία τους», εξηγεί η συνοµιλήτριά µας, η οποία εργάζεται στη διεύθυνση αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, που είναι αρµόδια για τις πληρωµές των νέων αγροτών.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των ωφελούµενων για το αν θα παραµείνουν ή όχι στον πρωτογενή τοµέα είναι τόσο οικονοµικοί όσο και δηµογραφικοί. «Ο µέσος όρος, ως προς το βαθµό ικανοποίησης, πέφτει σηµαντικά στα ερωτήµατα που σχετίζονται µε τους παράγοντες, οι οποίοι πλαισιώνουν την εργασίας τους. Βλέπουµε ότι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστηµένοι µε το εισόδηµά τους και τις εργασιακές συνθήκες, ενώ απογοητευµένοι είναι και από την τεχνογνωσία και τη στήριξη που τους παρέχουν οι θεσµικοί φορείς, δηλαδή το κράτος κι η περιφέρεια», τόνισε η κ. Παπαδοπούλου.
Από τους δηµογραφικούς παράγοντες καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει ο τόπος διαµονής. «Είδαµε ότι οι νέοι οι οποίοι διαµένουν σε κανονικές περιοχές µε πρόσβαση σε κοινωνική ευηµερία, υποδοµές περίθαλψης, εκπαίδευσης, καλές συγκοινωνίες, πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη ψυχαγωγία έχουν αυξηµένη πιθανότητα να µείνουν στο αντικείµενο. Αντίθετα, όσοι διαµένουν στις ορεινές περιοχές κι είναι εκτεθειµένοι σε κίνδυνο κοινωνικής αποµόνωσης, έχουν πολύ χαµηλή ικανοποίηση και δηλώνουν µικρότερη πιθανότητα να παραµείνουν στην εργασία τους, παρότι είναι συναισθηµατικά δεσµευµένοι µε αυτή» εξήγησε η ίδια.


Δεν υπάρχουν σχόλια: