Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Πώς θα επιστραφούν οι εισφορές στους αγρότες


Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εάν ο αιτών έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ μετά την 1-1-2017, πραγματοποιείται ασφαλιστικός και οικονομικός έλεγχος προκειμένου να προκύψει αν έχουν καταβληθεί ποσά αχρεωστήτως, αφού συμψηφιστούν με ενδεχόμενα καθυστερούμενες οφειλές, βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες.
Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.
Δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.
Το πιστωτικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές ή με τρέχουσες δόσεις ρύθμισης που βρίσκεται σε ισχύ.
Εάν δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές ή τρέχουσα ρύθμιση, το πιστωτικό υπόλοιπο συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί αίτημα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα, επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: