Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Εγκρίθηκαν 235 εκ. ευρώ για την εξισωτική


Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη εγκρίθηκαν συνολικά 235 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να γίνει τις επόμενες μέρες η πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης.
Πιο αναλυτικά, η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε:
Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 235.000.000,00 ευρώ (Διακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ), από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Ενάριθμο – Κωδικό MIS 2018ΣΕ08210049 και με τίτλο «Μέτρο 13 : Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα έτους 2018».
Το ανωτέρω ποσό αφορά το Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» και ειδικότερα τα Υπομέτρα 13.1. και 13.2. με την αντίστοιχη κατανομή των χρηματικών ποσών:
α) Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», ποσό 150.000.000 ευρώ (εκατόν πενήντα εκατομμύρια Ευρώ) και
β) Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών», ποσό 85.000.000 ευρώ (ογδόντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: