Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Ενίσχυση ορισμένων κτηνοτρόφων με 54,7 ευρώ για αγελαδινό και αίγειο και 78 ευρώ για πρόβειο

Την πληρωμή ενισχύσεων σε παραγωγούς των νησιών του Αιγαίου για το γάλα που προορίζεται για παρασκευή τυριών και γιαουρτιού, ανοίγει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Συγκεκριμένα με την συγκεκριμένη απόφαση καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το 2017 ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού, προβείου και αιγείου γάλακτος, παραγόµενου στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, ως εξής:
α) σε 54,7 € ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος
β) σε 78 € ανά επιλέξιµο τόνο πρόβειου γάλακτος.
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιµο τόνο γάλακτος παραγόµενου στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους το έτος 2017 µε προορισµό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης» 

 ΑΠΟΦΑΣΗ
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

'Εχοντας υπόψη: 1. .
 Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 'Οργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), β. του Π∆ 97/2017 (ΦΕΚ 138/Τ.Α/15-9-2017) «Οργανισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», γ. της παρ.2 του άρθρου 46 του Ν. 4384/2016 (Α/78), «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», που τροποποίησε την παρ.2 του αρ.62 του νόµου 4235/2014 (Α/32) «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και Προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δ. των άρθρων 13 µέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α' 200) «Σύσταση Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α' ), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Ι35/Α'/03), ε. του Ν. 3871/2010 «Περί ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Ευθύνης και του Ν. 4270/2014 «Περί Αρχών ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», στ. της αριθµ. 328609/28-09-2009 ΚΥΑ «Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συµβουλίου» (Β' 2117) όπως ισχύει κάθε φορά, ζ. της αριθµ. 242466/10.02.2010 ΥΑ (Β' 138), Λεπτοµέρειες εφαρµογής της αριθµ. 328609/28-09- 2009 ΚΥΑ "Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συµβουλίου"», όπως ισχύει κάθε φορά, η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, πέραν αυτής που έχει προκληθεί µε την αριθ. 328609/28.9.2009 Απόφαση (Β' 2117/30.9.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

 2. Τους Κανονισµούς : 

α. αριθµ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συµβουλίου (L78/20.3.2013). β. αριθµ. 181/2014 της Επιτροπής για τη Θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου (L63/4.3.2014). γ. αριθµ. 178/2014 της Επιτροπής για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον καθορισµό ειδικών µέτρων για τη γεωργία στα µικρά νησιά του Αιγαίου (163/4.3.2014). 3. Το υπ αριθ. 46155/14-06-2018 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ «Στοιχεία για τον καθορισµό του ύψους ενίσχυσης για την παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών έτους 2017 στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Άρθρο 1 
Στο πλαίσιο εφαρµογής της αριθµ. 328609/28-09-2009 ΚΥΑ, όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ.1 αυτής, καθώς και της αριθµ. 242466/2010 ΥΑ, όπως ισχύει, καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το 2017 ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού, προβείου και αιγείου γάλακτος, παραγόµενου στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, ως εξής: (α) σε 54,7 € ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος (β) σε 78 € ανά επιλέξιµο τόνο προβείου γάλακτος.
 Άρθρο 2 
Ισχύς Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2017.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: