Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

To ψήφισμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, της 29 Μαρτίου 2015, για ζητήματα νομιμοποίησης και φορολόγησης των πολιτιστικών φορέων της αποδημίας


Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, που συνήλθε στην Αθήνα, σήμερα Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, αφού συζήτησε τα ζητήματα νομιμοποίησης και φορολόγησης των πολιτιστικών φορέων της αποδημίας, κατέληξε ΟΜΟΦΩΝΑ στο παρακάτω Ψήφισμα: 

Η όλη νομοθεσία σε σχέση με την ερασιτεχνική συλλογικότητα, είναι εχθρική, δεν επιτρέπει και δεν εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία των φορέων μας. Οι σύλλογοι της αποδημίας, φορολογικά σε πολλά ζητήματα, αντιμετωπίζονται σαν φοροδιαφεύγουσες Μ.Κ.Ο. ή και κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Τα πολλαπλά πρόστιμα για τυπικές παραβάσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, αν εφαρμοστούν στο σύνολό τους θα μας αναγκάσουν να πληρώσουμε σημαντικά ποσά από την τσέπη μας  μια και οι σύλλογοί μας δεν διαθέτουν αποθεματικά  και φυσικά θα οδηγηθούμε σε αναστολή λειτουργίας των συλλόγων μας. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και μια σειρά άλλοι φορείς, όπως οι πολιτιστικοί και αγροτικοί σύλλογοι, διάφορες άλλες συλλογικότητες, καθώς και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, απαιτεί: 
* Να αλλάξει άμεσα η νομοθεσία για τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Περιφέρεια που ψηφίστηκε πριν από 101 χρόνια !!! (281/25.6.1914) και οι φορείς μας να υποβάλλουν στην Περιφέρεια ΜΟΝΟ τον αριθμό του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο και τον ΑΦΜ. Όποια άλλα στοιχεία χρειάζεται η Περιφέρεια μπορεί να τα παίρνει από τις Δ.Ο.Υ. και το Πρωτοδικείο. Κάθε άλλη υποχρέωση προς την Περιφέρεια να καταργηθεί. Όσον αφορά τη θεώρηση των αποδείξεων συνδρομών από την Περιφέρεια, αυτή είναι παλιά υπόθεση, σπάνια εφαρμόζεται και σήμερα που έχουν καταργηθεί σχεδόν όλες οι θεωρήσεις από τις Εφορίες, η θεώρηση των αποδείξεων δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό και πρέπει να καταργηθεί. 
* Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία νομικών προσώπων, αυτή της ερασιτεχνικής συλλογικότητας, για την οποία θα πρέπει να υπάρχει ειδική φορολογική και νομική μεταχείριση. 
* Στη Δ.Ο.Υ. οι φορείς μας πρέπει να υποβάλλουν ΜΟΝΟ Φορολογική Δήλωση, στην οποία από τα έσοδα να αναγράφουν μόνο τα φορολογητέα. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος έχει έσοδα τα οποία φορολογούνται (π.χ. ενοίκια), τότε η Εφορία θα μπορεί να του ζητήσει και κάποια επιπλέον στοιχεία. 
* Τα έσοδα από ενοίκια που έχουν κάποιοι φορείς της ερασιτεχνικής συλλογικότητας  που αποτελούν και πόρο συνέχισης της δραστηριότητάς τους  να φορολογούνται με ειδική κλίμακα και πάντως όχι μεγαλύτερη από αυτή των φυσικών προσώπων. 
* Για τους φορείς της αποδημίας να καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής των διαφόρων εντύπων Μ3, Μ7, Μ8 κ.α. στην Εφορία. Σε ένα απλό και κατανοητό  από κάθε φορολογούμενο  έντυπο, μπορεί να δηλώνονται τα στοιχεία του Φορέα και να αποδίδεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η ιδιότητά του, μπορούν να δηλώνονται στην ετήσια φορολογική δήλωση και από κει αυτόματα να ενημερώνεται και το Μητρώο, όπως γίνεται με κάποια στοιχεία που δηλώνουν στο Ε1 τα φυσικά πρόσωπα. 
* Όσον αφορά τις Καταστάσεις Τιμολογίων πελατών και προμηθευτών, αυτές να υποβάλλονται για καθαρή αξία πάνω από 500 ή 1.000 ευρώ. 
* Από φορολογικής πλευράς να αντιμετωπιστεί ορθολογικά το ζήτημα της στέγης, αφού όπως είναι πασίγνωστο, η μεγάλη πλειοψηφία των φορέων μας δεν διαθέτει στέγη και έτσι αναγράφει σαν έδρα την ΠΣΕ, κάποια Ομοσπονδία, το σπίτι του Προέδρου του ή το γραφείο κάποιου επαγγελματία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσει και η φορολογική αρχή και να το κάνει δεκτό, χωρίς άλλες διατυπώσεις. 
* Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ  ή όπως άλλως αυτός θα ονομάζεται στο μέλλον  να απαλλάσσονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την επίτευξη του σκοπού ακίνητα και η φορολόγηση των υπολοίπων να εντάσσεται στη σχετική για τα κοινωφελή ιδρύματα. 
* Να καταργηθεί η επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε φορείς ερασιτεχνικής συλλογικότητας, εκτός αν τα έσοδα της εμπορικής δραστηριότητας υπερισχύουν, τόσο που να αλλάζει ο χαρακτήρας του φορέα. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τους Προέδρους ή τους νόμιμους εκπροσώπους των συλλόγων που εκδίδουν κάποια εφημεριδούλα για την ενημέρωση των συμπατριωτών τους και κάποιοι ιθύνοντες τους καλούν να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος !!! 
* Για τους φορείς ερασιτεχνικής συλλογικότητας να περιοριστούν τα πρόστιμα, τουλάχιστον στο 1/3 των όσων προβλέπονται για τις επιχειρήσεις με βιβλία β' κατηγορίας. 
* Τέλος για την τακτοποίηση της νομιμοποίησης των φορέων της ερασιτεχνικής συλλογικότητας απέναντι στην Περιφέρεια και των φο-ρολογικών εκκρεμοτήτων, είναι απαραίτητο αυτή να μπορεί να γίνεται, μέχρι το τέλος του 2015 και ΧΩΡΙΣ πρόστιμα. 

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: