Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Tι ισχύει για συνταξιούχο γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που επιθυμεί να εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας.Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που μάλιστα καθημερινά επιδεινώνεται, οδηγεί πολλούς συνταξιούχους, ιδίως με χαμηλές συντάξεις, να αναζητούν τρόπους συμπλήρωσης του εισοδήματός τους.
Το φαινόμενο της ανασφάλιστης εργασίας αρχίζει να λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, είτε ως προς τη μισθωτή εργασία, είτε ως προς την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επαγγελματική στέγη. Η μείωση των εσόδων για τους ασφαλιστικούς φορείς, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δεινή οικονομική τους θέση. Η καταβολή των συντάξεων κάθε μήνα, περνά από έντονη δοκιμασία, ενώ η ζωή πολλών επικουρικών ταμείων, βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, όχι κυρίως ως προς τη σχέση εσόδων-εξόδων, αλλά ως προς την προκλητική διαχείριση των αποθεματικών τους.
Ωστόσο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υπαγωγή στην ασφάλιση για την παροχή εξαρτημένης εργασίας ή άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, είναι υποχρεωτική.
Η υποχρέωση της ασφάλισης αφορά και τους συνταξιούχους οποιουδήποτε φορέα που επιθυμούν να εργαστούν ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες.
Κατ΄ αρχήν ο ασφαλιστικός φορέας από τον οποίο συνταξιοδοτείται θα πρέπει να είναι ενήμερος για τυχόν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες του συνταξιούχου. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαπίστωση της ανασφάλιστης εργασίας, συνεπάγεται την αναστολή καταβολής της σύνταξης.
Ειδικότερα για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που επιθυμούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ισχύουν τα ακόλουθα:
Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν 2676/99 αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 3863/2010.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3863/10, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:
α. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, ενώ υποχρεούται στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
β. μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικίες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50% .Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας σύνταξης υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το ποσό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο περικόπτεται.
Επειδή πρόκειται για παράλληλη ασφάλιση ΙΚΑ (ως συνταξιούχου) και ΟΑΕΕ (ως ελεύθερου επαγγελματία), ο ασφαλισμένος εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών για τον κλάδο ασθενείας (4%), αφού υποβάλει στον ΟΑΕΕ σχετικό αίτημα εξαίρεσης.


www.forologikanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: