Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Με αίτηση γνωστοποίησης η λειτουργία μεσαίων και μικρών στάβλων


Τις φόρμες που πρέπει να συμπληρώσουν οι κτηνοτρόφοι και να υποβάλλουν στις ΔΑΟΚ με βάση τις οποίες θα γίνεται η «γνωστοποίηση λειτουργίας» για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μικρής και μεσαίας δυναμικότητας δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ΔΑΟΚ θα παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση και μετά ο ενδιαφέρομενος κτηνοτρόφος θα μπορεί άμεσα να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Σε διαδικασία γνωστοποίησης υπάγονται: Η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία, κατατάσσονται στην κατηγορία Β (μεσαίας δυναμικότητας) και η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β (μικρής δυναμικότητας).

Τα παραπάνω είχαν προβλεφθεί με το Νόμο 4711/20 (ΦΕΚ 145Α΄/29-07-2020) και το «Άρθρο 03 – Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την δυναμικότητα του».

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο για την νόμιμη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απαιτείται πλέον η έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή η έγκριση ίδρυσης και γνωστοποίηση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ, τα οποία αντικατέστησαν το άρθρο 6 του νόμου 4056/12.

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4711/20, υποχρεούνται μέχρι τις 31-12-2022 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ.

Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια προέγκρισης εγκατάστασης μέχρι την έναρξη του νόμου 4711/20, πρέπει, σε συνεννόηση με την αρμόδια ΔΑΟΚ, να υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση έγκρισης ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ.

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας προέγκρισης κτηνοτροφικής εγκατάστασης που υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4711/20 και δεν έχουν περατωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του, εξετάζονται από την αρμόδια ΔΑΟΚ ως αιτήσεις χορήγησης έγκρισης ίδρυσης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ.

Η μη κατοχή έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή έγκρισης ίδρυσης και γνωστοποίηση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ, αποτελεί παράβαση και επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.


https://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: