Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

LEADER: Παράταση ενός μήνα για την υποβολή προτάσεωνΣτις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για επενδυτικά σχέδια ιδιωτικού χαρακτήρα που υλοποιεί η Αιτωλική Αναπτυξιακή, στο πλαίσιο του Μέτρου 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του ΠΑΑ 2014-2020 LEADER.
Σύμφωνα με τους υπευθύνους, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και για τον λόγο αυτόν δόθηκε παράταση ενός μήνα στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων. Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος είναι οι δήμοι Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και η Δημοτική Κοινότητα Αστακού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις που εξειδικεύονται σε οκτώ υποδράσεις και αφορούν, μεταξύ άλλων, την οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής, καθώς και στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.
Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.Δικαιούχοι μπορούν να είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο www.ependyseis.gr και σε φυσικό φάκελο στην Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
Να σημειωθεί ότι η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι µια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.
Οι υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα έχουν στόχο την ενίσχυση την επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων στη μεταποίηση, στην τυποποίηση, στη βιοτεχνία, στην τουριστική ανάπτυξη και στις οικοτεχνίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: