Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021

Η φωτογραφία της ημέρας

Σε χωριά της Θεσπρωτίας, μεγάλα και μικρά, συναντά κανείς κοτούλες, η φωτογραφία προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Και είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί παίζει ρόλο στην καλή ποιότητα της ζωής. 

Τις εκτρέφουν νοικοκυριά, προκειμένου να εξασφαλίζουν τα αβγουλάκια τους, αλλά και το υγιεινό κρέας τους.  

Έχουν κάποιες εκτάσεις και, προκειμένου να τις εκμεταλλευτούν καλύτερα, εγκαθιστούν κότες. 

Εκτός από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, που συνήθως διατηρούν και κότες, υπάρχουν και συνταξιούχοι με κότες, περνώντας τον ελεύθερο χρόνο τους, ασχολούμενοι μαζί τους.  

Αλλά και εργαζόμενοι, που τους δίνεται η δυνατότητα να εκτονωθούν από την εργασία. 

Οι κότες θέλουν υγιεινό κοτέτσι και καθαριότητα στο φαγητό και στο νερό και πρέπει απαραιτήτως  να έχουν όλο τον χρόνο πράσινο.

Το κοτέτσι για να είναι υγιεινό πρέπει να είναι ανατολικό-μεσημβρινό και ευρύχωρο, υπολογίζοντας για κάθε κότα 0,20- 0,25 τ.μ. (δηλ. για 25 κότες 5-7 τ. μ.), ανάλογα με το σώμα που έχουν οι κότες,

Πρέπει να φωτίζεται καλά και να αερίζεται, να είναι  το χειμώνα ζεστό και το καλοκαίρι δροσερό και  το βράδυ να κλείνει καλά. Δεν πρέπει να είναι ξύλινο αλλά να είναι χτισμένο με πέτρες, πλίθες ή τούβλα και να είναι σοφατισμένοι οι εσωτερικοί τοίχοι και το ταβάνι για να μην μπορούν να φωλιάσουν και να αναπτυχθούν τα διάφορα παράσιτα. 

Υπάρχουν προβλέψεις στη νομοθεσία για πόσες κότες, αλλά και άλλα ζώα, μπορεί να έχει κάποιος σε χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις.

α) Χωριά και οικισµοί µέχρι 500 κατοίκους

Επιτρέπεται η διατήρηση δύο (2) µεγάλων ζώων (άλογο, αγελάδα, µοσχάρι κ.λ.π.), δέκα (10) µικρών ζώων (πρόβατα, γίδια) µε τα παράγωγά τους, όχι πάνω από δέκα οκτώ (18) συνολικά, σαράντα (40) ορνιθοειδή και τριάντα (30) κουνέλια ή πενήντα (50) ορνιθοειδή και είκοσι (20) κουνέλια. Επίσης επιτρέπεται η διατήρηση, σε απόσταση τουλάχιστον εβδοµήντα (70) µέτρων από διπλανή κατοικία η χώρους προστασίας, χοιρινών µέχρι τελικής πάχυνσης, όχι πάνω από πέντε (5).

β) Χωριά και οικισµοί από 500-1000 κατοίκους

Επιτρέπεται η διατήρηση ενός (1) µεγάλου ζώου (άλογο, αγελάδα, µοσχάρι κ.λ.π.) έξη (6) µικρών ζώων (πρόβατα, γίδια) µε τα παράγωγά τους, όχι πάνω από δέκα (10) συνολικά, τριάντα (30) ορνιθοειδή και είκοσι (20) κουνέλια, ή σαράντα (40) ορνιθοειδή και δέκα (10) κουνέλια. Επίσης επιτρέπεται η διατήρηση, σε απόσταση τουλάχιστον ογδόντα (80) µέτρων από διπλανή κατοικία η χώρους προστασίας, δύο (2) χοιρινών µέχρι τελικής πάχυνσης.

γ) Κωµοπόλεις χωριά και οικισµοί από 1000-2000 κατοίκους

Επιτρέπεται η διατήρηση τριών (3) µικρών ζώων (πρόβατα, γίδια) µε τα παράγωγά τους, όχι πάνω από έξη (6), είκοσι πέντε (25) ορνιθοειδή και είκοσι (20) κουνέλια ή τριάντα πέντε (35) ορνιθοειδή και δέκα (10) κουνέλια. Επίσης επιτρέπεται η διατήρηση, σε απόσταση τουλάχιστον εκατό πενήντα (150) µέτρων από διπλανή κατοικία, η χώρους προστασίας, ενός χοιρινού µέχρι τελικής πάχυνσης.

δ) Κωµοπόλεις και πόλεις από 2000-5000 κατοίκους

Επιτρέπεται η διατήρηση δύο (2) µικρών ζώων (πρόβατα, γίδια) µε τα παράγωγά τους, όχι πάνω από τέσσερα (4), είκοσι (20) ορνιθοειδή και είκοσι (20) κουνέλια ή  τριάντα (30) ορνιθοειδή και δέκα (10) κουνέλια. Επίσης επιτρέπεται η διατήρηση, στις παρυφές και σε αραιοκατοικηµένη περιοχή και σε απόσταση τουλάχιστον διακοσίων (200) µέτρων από χώρους προστασίας, ενός (1) χοιρινού µέχρι τελικής πάχυνσης.

ε) Πόλεις από 5000-20000 κατοίκους

Επιτρέπεται η διατήρηση είκοσι (20) ορνιθοειδών και είκοσι (20) κουνελιών η τριάντα (30) ορνιθοειδών και δέκα (10)κουνελιών. Στις παρυφές των πόλεων αυτών, σε αραιοκατοικηµένη περιοχή και σε οικόπεδο τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τ.µ. από  την κατοικία επιτρέπεται και η διατήρηση συνολικά τριών (3) µικρών ζώων (πρόβατα, γίδια).

στ) Πόλεις πάνω από 20000 κατοίκους

Επιτρέπεται η διατήρηση είκοσι (20) ορνιθοειδών ή δέκα (10) ορνιθοειδών και δέκα (10) κουνελιών, στις παρυφές των πόλεων αυτών στη περιµετρική ζώνη και σε αραιοκατοικηµένες περιοχές επιτρέπεται η διατήρηση είκοσι (20) ορνιθοειδών και δέκα (10) κουνελιών ή τριάντα (30)ορνιθοειδών.

https://katoci.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: