Κυριακή, 21 Μαρτίου 2021

Σελλαδίτες Αγωνισταί του 1821. «Σελλαδίτικα Νέα», (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986).

ΣΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ 1821

Με αφορμή της επετείου των διακοσίων χρόνων από την επανάσταση του 1821, αναδημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο του Δημήτριου Φ. Καρατζένη που δημοσιεύθηκε στα «Σελλαδίτικα Νέα», στο φύλλο 25 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1986). Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται Σελλαδίτες αγωνιστές που έλαβαν μέρος στην επανάσταση. Το κείμενο είναι στην αρχική του μορφή, δηλαδή στην καθαρεύουσα.

«Κύριε Διευθυντά,

'Ετυχε να διαβάσω την αξιόλογον εφημερίδα σας «ΣΕΛΛΑΔΙΤΙΚΑ ΝΕΑ» και ομολογώ ότι με εντυπωσίασε η ποικιλία της ύλης της και η δι' αυτής παρουσίασις των διαφόρων ζητημάτων του χωριού σας. Δεχθήτε, παρακαλώ, τα συγχαρητήρια μου δια την ωραίαν σας προσπάθειαν. Επί τη ευκαιρία σας αποστέλλω, εκ των εργασιών μου, έναν μικρών κατάλογον Σελλαδιτών αγωνιστών του 1821, που είναι απόδειξις τρανή της συμμετοχής των Σελλαδιτών εις την απελευθέρωσιν της Ελλάδος.

Εις το εκδοθέν κατά το 1978 βιβλίον μου «Η Άρτα εις την Επανάστασιν του 1821, θυσίαι και Αγωνισταί», περιλαμβάνονται και ολίγοι αγωνισταί εκ Σελλάδων όσους η έρευνά μου μέχρι τότε ηδυνήθη να ανεύρη εις τα διάφορα Αρχεία.

Πιστεύω ότι έλαβον πολλοί περισσότεροι μέρος εις την Επανάστασιν της Ανεξαρτησίας, αλλά είναι πολύ δυσχερής η ανακάλυψις των ονομάτων εις τα ανεξάντλητα αρχεία του αγώνος».


Εις το βιβλίον μου από περιλαμβάνονται οι κάτωθι Σελλαδίτες:

1. Αναγνώστης Κουτσοδήμος. Ερριψοκινδύνευε να κρατή εις επαφήν την επαναστατικήν επιτροπήν Άρτης με την ελληνικήν Διοίκησιν Μεσολογγίου. Περνούσε δια να εκτελέση την αποστολή του μέσω των εχθρικών γραμμών του Μακρυνόρους.

2. Γεώργιος Κουτρούμπας. Απ' αρχής του πολέμου έλαβεν μέρος εις αυτόν εις πολλές μάχες του. Το 1825 προτείνεται η προαγωγή του εις υποχιλίαρχον και ανδραγάθησε κατά την δευτέραν και αιματηράν πολιορκίαν του Μεσολογγίου.

3. Αναγνώστης Παπαπάνος ή Καναράς. Υπαξιωματικός υπό τον Ιωάννην Ράγκον, έλαβε μέρος εις τας μάχας του Μακρυνόρους, Καλαρυτών, Συρράκου, Κριθάρια Ματσουκίου, Αητού, Αυτιού, Σχωρετσιάνων, Σταυρού, Καρπενησίου, Αγράφων, Κανάλια, Βουνέση Αγράφων, Βουργαρελίου, Βάλτου, Λουτρακίου Βονίτσης, Καρβασαρά, Ξηρομέρου, Ραδοβυζίου, Σπηλιάς Αγράφων, Ρίβιου, Κομποτίου, Αηλιά Κιχοινιάς και το 1822 εις το Ματεσιό Πέτα υπό τον Γεώργιο Μπακόλαν. Μετά το 1826 υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκην, εις το Χαϊδάρι, Μενίδι Αθηνών, Αράχωβα, Δόμβραινα, Τουρκοχώρι, Δίστομου και Κλήμα Ναυπάκτου.

Μετά τον θάνατον του Καραΐσκάκη υπό τον Κώσταν Μπότσαρην, εις Μαχαλά, Παλιομάνινα και εις την μάχην της Ναυπάκτου. Κατά την δευτέραν ποιορκίαν του Μεσολογγίου ήτο με την φρουράν του, κατά δε την έξοδον διεσώθη.

4. Αναγνώστης Σελλαδίτης. Εγεννήθη στις Σελλάδες το 1808.Πού νέος κατετάγη εις τα τμήματα της Επαναστάσεως και έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας.Το 1828 υπηρετεί εις την χιλιαρχίαν του Αθανασίου Κουτσονίκα.

5. Νικολός Τζιοβάρας. Εγεννήθη στις Σελλάδες το 1803 και έλαβε μέρος εις διαφόρους μάχας της Ακαρνανίας υπό τον Νότη Μπότσαρην. Το 1829 είναι στη φρουρά του Μακρυνόρους.

Νεωτέρα έρευνα απεκάλυψεν και έναν άλλο μεγάλος αριθμόν αγωνιστών, εξ αυτών και μερικούς εκ Σελλάδων, που θα συμπεριληφθούν τις δεύτερον βιβλίων αγωνιστών του έχω προς έκδοσιν.

1. Αθανάσιος Κουτρούμπας, Ανθυπολοχαγός. Την 7ην Μαρ τίου 1836, ο τότε βασιλεύς Όθων του απένειμε τον Αργυρούν Σταυρόν δια τας υπηρεσίας του κατά τον μεγάλον αγώνα.

2. Γεώργιος Νάνος. Έλαβε μέρος εις την Επανάστασιν και μετά την λήξιν αυτής παρέμεινε εις τον στρατόν. To 1836 επροτάθη από την Διοίκησιν όπως του απονεμηθή παράσημων διά τας υπηρεσίας του.

3. Αντώνιος Παπαπάνος. Αφού έλαβε μερος εις όλον τον αγώνα, μετά την απελευθέρωσιν παρέμεινε στην Άθήνα. Τον Δεκέμβριον του 1843 υπέβαλε εις την Στρατιωτικήν Γραμματείαν τα δικαιολογητικά του και ζητεί να του απονεμηθεί χάλκινον Αριστείον.

4. Ιωάννης Πήττας. Υπηρέτησε με την φρουράν του Μεσολογγίου και κατά την έξοδον διεσώθει. Έπειτα ετάχθη υπό τον Κώσταν Μπότσαρην και υπηρετεί εις την Γαστούνην.

5. Βασίλειος Καλαμπόκης. Μετά την απελευθέρωσιν της επαρχίας Άρτης παρέμεινε εις τον Βάλτον και το 1844 επροτάθη από τον οπλαρχηγό Αναγνώστην Οικονόμου να του δοθή παλκούν εθνόσημον.

6. Τσούλος Καλαμπόκης. Προτείνεται και αυτός κατά τον ίδιον χρόνον 1844 δια σιδηρούν εθνόσημον.

7. Πέτρος Λαχανάς εκ Σελλάδων. Δια τους αγώνας του προτείνεται και αυτός δια σιδηρούν εθνόσημον.

8. Γεωργάκης Καλαμπόκης. Δια την συμμετοχής του εις τον αγώνα προτείνεται και αυτός δια σιδηρούν εθνόσημον,

9. Γιαννάκης Καλαμπόκης. Αγωνιστής της Επαναστάσεως προτείνεται δια σιδηρούν αριστείον.

10. Φώτιος Καλαμπόκης. Ως αγωνιστής προτείνεται δια το ίδιον εθνόσημον.

11. Γιώργος Καλαμπόκης. συγγενής του Γεωργάκη, προτείνεται και αυτος δια την απονομήν σιδηρού εθνοσήμου.

12. Νίκος Ράφτης. Υπό του Σκουληκαρίτη οπλαρχηγού Αναγνώστη Οικονόμου προτείνεται κατά το 1844 να του δοθή δια την συμμετοχής του εις τον αγώνα το σιδηρούν Αριστείον.

13. Γιαννάκης Ράφτης. Επροτάθη λόγω δράσεως του δια αργυρούν Αριστείον.

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι πολλοί Σελλαδίτες που έλαβαν μέρος εις την Επανάστασιν του 1821, εις τα έγγραφά των όμως φέρονται ως Αρτινοί, όπως ο Δημήτριος Κουτσοδήμος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγωνίσθησαν στην Άρταν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: