Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Κομισιόν: Αυξάνεται στα 25.000 ευρώ το όριο de minimis


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας ), αυξάνοντας το ανώτατο ποσό, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εθνικές αρχές για τη στήριξη των αγροτών χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έγκρισης από την Επιτροπή. 

Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στις χώρες της ΕΕ να αυξήσουν τη στήριξη των αγροτών χωρίς να στρεβλώσουν την αγορά, μειώνοντας συγχρόνως τη διοικητική επιβάρυνση των εθνικών αρχών.
Ο Phil Hogan, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, δήλωσε: «Η πρόταση της Επιτροπής για νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα αντικατοπτρίζει την αξία αυτής της μορφής στήριξης σε περιόδους κρίσης. Με την αύξηση του μέγιστου ποσού ενίσχυσης στους αγρότες οι εθνικές αρχές θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και να είναι σε θέση να αντιδράσουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα για να στηρίξουν τους ευάλωτους αγρότες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί σε μεμονωμένους γεωργούς θα αυξηθεί κατά 66%. Αυτοί οι νέοι κανόνες θα συνεχίσουν να συνοδεύουν τους συνήθεις κανόνες κοινοποίησης Κρατικές ενισχύσεις, τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν».
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να διανεμηθεί ανά αγρόκτημα κατά τη διάρκεια τριών ετών θα αυξηθεί από 15.000 ευρώ σε 20.000 ευρώ. Προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού, κάθε χώρα της ΕΕ έχει μέγιστο εθνικό ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Κάθε εθνικό ανώτατο όριο θα καθοριστεί στο 1,25% της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της χώρας κατά την ίδια τριετή περίοδο (από 1% στους ισχύοντες κανόνες). Πρόκειται για αύξηση του εθνικού ανώτατου ορίου του 25%.
Εάν μια χώρα δεν δαπανήσει περισσότερο από το 50% του συνολικού κονδυλίου της εθνικής βοήθειας σε έναν συγκεκριμένο γεωργικό τομέα, μπορεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο την ενίσχυση de minimis ανά εκμετάλλευση σε 25.000 ευρώ και το εθνικό ποσό στο 1,5% της ετήσιας παραγωγής. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 66% του ανώτατου ορίου ανά γεωργό και αύξηση κατά 50% του εθνικού ανώτατου ορίου.
Για τις χώρες που επιλέγουν αυτό το ανώτατο όριο, οι νέοι κανόνες απαιτούν τη δημιουργία υποχρεωτικών κεντρικών μητρώων σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα επιτρέψει την παρακολούθηση των χορηγηθεισών ενισχύσεων προκειμένου να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί η παράδοση και η παρακολούθηση της αποκαλούμενης ενίσχυσης de minimis . Αρκετά κράτη μέλη διατηρούν ήδη τέτοια μητρώα, τα οποία θα τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν τα υψηλότερα ανώτατα όρια αμέσως.
Τα αυξημένα ανώτατα όρια τίθενται σε ισχύ στις 14 Μαρτίου και μπορούν να εφαρμοστούν αναδρομικά σε ενισχύσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Να σημειωθεί ότι στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, οι χώρες της ΕΕ κοινοποιούν κρατικές ενισχύσεις στην Επιτροπή και δεν μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο ενίσχυσης έως ότου εγκριθεί από την Επιτροπή. Ωστόσο, όταν τα ποσά της ενίσχυσης είναι αρκετά μικρά, όπως ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας , οι χώρες της ΕΕ δεν χρειάζεται να κοινοποιούν ούτε να λαμβάνουν έγκριση από την Επιτροπή. Λόγω του μεγέθους τους, η ενίσχυση δεν απειλεί τον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην εσωτερική αγορά.
Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας χρησιμοποιούνται κατά κανόνα από τα κράτη μέλη όταν πρέπει να δράσουν γρήγορα χωρίς να δημιουργήσουν ένα καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Χρησιμοποιείται επίσης για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς, π.χ. για την πρόληψη ή την εξάλειψη ζωονόσων μόλις εμφανιστεί ένα κρούσμα ή για την αποζημίωση των αγροτών για ζημίες που προκαλούνται από ζώα που δεν προστατεύονται από την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, όπως αγριόχοιροι. Οι ζημίες που προκαλούνται από προστατευόμενα είδη ζώων (λύκοι, λύγκα, αρκούδες κ.λπ.) μπορούν να αποζημιωθούν βάσει των κοινοποιημένων κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: