Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Υλοποίηση του προγράμματος Τοπική Ανάπτυξη σε Άρτα και Πρέβεζα. Ανακοίνωση της ΕΤΑΝΑΜ
Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ), στο πλαίσιο υποβολής του νέου τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, σύμφωνα με τη αρ. 1435/14-06-2016 πρόσκληση:

-Του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και
-της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, κατόπιν ολοκλήρωσης των ενεργειών διαβούλευσης/ ενημέρωσης, γνωστοποιεί την περιοχή εφαρμογής του, που περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Πρέβεζας και Άρτας ως εξής:
-Περιοχή CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, των οποίων ο μόνιμος πληθυσμός είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων και στο Τοπικό Πρόγραμμα εντάσσονται όλοι οι δήμοι των νομών Πρέβεζας και Άρτας εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Άρτας και Πρέβεζας.

-Περιοχή CLLD-LEADER του ΕΠΑλΘ 2014-2020, μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές που δεν υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο της λιμνοθάλασσας και από τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας εντάσσονται οι κάτωθι περιοχές:
-Νομός Πρέβεζας: Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Πάργας (Δ. Κ. Πάργας, Τ.Κ. Αμμουδιάς, Βαλανιδοράχης, Λούτσης, Θεμέλου), Δήμος Ζηρού (Τ.Κ. Πέτρας)
-Νομός Άρτας: Δήμος Αρταίων (Δ.Ε. Αμβρακικού), Δήμος Νικ. Σκουφά(Δ. Ε. Αράχθου και Κομμένου).


Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.
Η προσέγγιση CLLD/LEADER δίνει την «ευελιξία» και τη δυνατότητα να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας αλλά και της Περιφέρειας, με την υλοποίηση παρεμβάσεων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: