Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Αν είναι δυνατόν!!!! Οι δικαστές απαιτούν εντός 2014 αναδρομικά 100 εκατ. ευρώ. Ζητούν άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών!Εδώ και τώρα απαιτούν οι δικαστικές ενώσεις όλων των βαθμίδων και των δικαστηρίων της χώρας την καταβολή των αναδρομικών τους που υπολογίζονται στα 100 εκατομμύρια ευρώ!


Με επιστολή που υπογράφεται από τους  προέδρους και των 6 μεγάλων δικαστικών ενώσεων και απευθύνεται με δριμύ ύφος προς τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, αναπληρωτή Οικονομικών, ζητούν άμεση έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα εφαρμοστεί η τροπολογία που προβλέπει την καταβολή των χρημάτων που τους οφείλονται. Ουσιαστικά δηλαδή τους κατηγορούν για «αθέτηση των συμφωνηθέντων».

Πόσο κοστίζουν
Υπενθυμίζεται ότι με την 88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, οι μειώσεις που είχαν υποστεί οι δικαστές από τον Ιούλιο του 2012 κρίθηκαν  αντισυνταγματικές. Με τροπολογία του Ιουνίου αποφασίστηκε η επιστροφή των μισθών στα επίπεδα του Ιουνίου 2Ο12 (ετήσιο κόστος περί τα 70 εκατομμύρια) όπερ και εγένετο,  καθώς και η καταβολή αναδρομικών για 11 μήνες (εφάπαξ δαπάνη περί τα 100 εκατομμύρια). Όμως όπως λένε οι δικαστές σε δριμύ ύφος «αν και έκτοτε έχουν παρέλθει σχεδόν τρεις μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης, καθ' όλη τη διάρκεια των οποίων η κυβέρνηση εξακολουθούσε να διαβεβαιώνει τις Δικαστικές Ενώσεις ότι δεν προτίθεται να αποστεί από τα συμφωνηθέντα, η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Ενόψει των ανωτέρω, οι Δικαστικές Ενώσεις θεωρούν ότι έχει εξαντληθεί κάθε εύλογο διάστημα αναμονής για την τήρηση των συμφωνηθέντων και ΖΗΤΟΥΝ την άμεση έκδοση  ( εντός του Σεπτεμβρίου 2014 ) της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και την καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών διαφορών εντός του 2014 σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο, το οποίο σας επισυνάπτουμε».

Ζητούν δε άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπ. Οικονομικών. Η επιστολή με το παρασκήνιο της συμφωνίας κυβέρνησης δικαστών έχει ως εξής:

Η απόφαση και δέσμευση
«Κατόπιν της ως άνω δικαστικής απόφασης έλαβε χώρα συνάντηση, του Πρωθυπουργού με τους Προέδρους των Δικαστικών Ενώσεων κατά την οποία ο πρώτος  δεσμεύτηκε κατά τρόπο ρητό και ανεπιφύλακτο ότι η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει, ως οφείλει, την απόφαση αυτή, θεσπίζοντας διατάξεις με τις οποίες αφενός οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών θα επανέλθουν εφεξής στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και αφετέρου θα ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης των απαιτήσεών τους, των σχετικών με τις αναδρομικές διαφορές των αποδοχών τους.     

Η ρύθμιση των λεπτομερειών και τα non-paper
Σε συνέχεια της ως άνω συνάντησης, οι Πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων συναντήθηκαν επανειλημμένα με τον Υπουργό των Οικονομικών, για τη ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών των σχετικών με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού, και, έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις και εμπεριστατωμένες μελέτες ως προς τις δυνατότητες της χώρας κατά την παρούσα συγκυρία, κατέληξαν σε συγκεκριμένη συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας αποτυπώθηκε στα πρακτικά συνάντησης της 9.4.2014 - «non paper» - , τα οποία απέστειλε ο Υπουργός Οικονομικών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις   (e-mail) των Δικαστικών Ενώσεων  και σας επισυνάπτουμε.

Η συμφωνία 
Η συμφωνία αυτή περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, αφενός την επαναφορά των δικαστικών αποδοχών στο επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί πριν από τις διατάξεις του ν. 4093/2012 αφετέρου την καταβολή έως τα τέλη Ιουνίου 2014 των αναδρομικών διαφορών των αποδοχών, που παρανόμως παρακρατήθηκαν και αντιστοιχούσαν στα διαστήματα από 1.8.2012 έως 31.12.2012 και από 1.1.2014 έως 30.6.2014. Σε εκτέλεση της συμφωνίας αυτής, στο άρθρο μόνο του ν. 4263/2014 (ΦΕΚ Α΄ 117), με το οποίο εγκρίθηκε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για τα έτη 2015-2018 προβλέφθηκε η δαπάνη για την εξόφληση των ως άνω αναδρομικών απαιτήσεων των εν ενεργεία και των συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών και για την εφεξής μισθοδοσία τους (βλ. Κεφάλαιο Β΄ I «Παρεμβάσεις»), ενώ με το άρθρο 181 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) καταργήθηκαν τυπικώς οι διατάξεις το ν. 4093/2012 που αφορούσαν τους Δικαστικούς Λειτουργούς και δόθηκε η νομοθετική εξουσιοδότηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης να εκδώσουν απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες καταβολής των αναδρομικών διαφορών των αποδοχών.

Η τελική δημοσίευση και η διαβούλευση στη Βουλή
Προς άρση δε κάθε αμφισβητήσεως για τήρηση των συμφωνηθέντων, την ημέρα υποβολής της σχετικής τροπολογίας για τη ψήφιση της διάταξης αυτής από τη Βουλή παραδόθηκε σε εκπροσώπους των Δικαστικών Ενώσεων από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που συντάχθηκε από την Διεύθυνση αυτή, το οποίο προέβλεπε εξόφληση των αναδρομικών διαφορών αποδοχών σε δύο ισόποσες δόσεις, αμφότερες καταβλητέες εντός του 2014, με τη διαβεβαίωση ότι θα υπογραφεί ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του νόμου.

Οι υποσχέσεις και η απαίτηση για νέα συνάντηση 
 Ωστόσο, αν και έκτοτε έχουν παρέλθει σχεδόν τρεις μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης, καθ' όλη τη διάρκεια των οποίων η κυβέρνηση εξακολουθούσε να διαβεβαιώνει τις Δικαστικές Ενώσεις ότι δεν προτίθεται να αποστεί από τα συμφωνηθέντα, η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Ενόψει των ανωτέρω, οι Δικαστικές Ενώσεις θεωρούν ότι έχει εξαντληθεί κάθε εύλογο διάστημα αναμονής για την τήρηση των συμφωνηθέντων και ΖΗΤΟΥΝ την άμεση έκδοση  ( εντός του Σεπτεμβρίου 2014 ) της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και την καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών διαφορών εντός του 2014 σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο, το οποίο σας επισυνάπτουμε.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ την πραγματοποίηση συνάντησης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τα Προεδρεία των Δικαστικών Ενώσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: