Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση της ΕΑΣ Ιωαννίνων για την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.


Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ εκπροσωπώντας τις ΕΑΣ της Ηπείρου που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΩΔΩΝΗΣ έκανε την εξής ανακοίνωση κατόπιν της αναβολής της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, ύστερα από αίτημα του ειδικού εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας:


"Ζητήσαμε τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Δωδώνης, γιατί η εταιρία αυτή τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στη σημαντικότερη φάση της πολυετούς λειτουργίας της, αφού ο κύριος μέτοχός της, η Αγροτική Τράπεζα, ετέθη σε ειδική εκκαθάριση και, κατά συνέπεια, πρέπει να μεταβιβασθεί το πλειοψηφικό της πακέτο στη Δωδώνη.Η Δωδώνη έχει έντονο το συνεταιριστικό χαρακτήρα όχι μόνον για λόγους ιστορικούς, αλλά και νομικούς. Κατά το άρθρο 3 του Καταστατικού της ΔΩΔΩΝΗ στο σκοπό της περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούνται με επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων ή με άλλες συναφείς με την κτηνοτροφία και τη γαλακτοκομία εργασίες. Εξάλλου, κατά το άρθρο 8 του Καταστατικού, οι μετοχές της Δωδώνη είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες. Σήμερα το «μη μεταβιβάσιμες» έχει την έννοια του «δεσμευμένες», με την έννοια ότι μέτοχοι της Δωδώνη μπορούν να καταστούν μόνον πρόσωπα που, βάσει του καταστατικού, δεσμεύονται από το σκοπό και της αρχές λειτουργίας της Εταιρίας και εγκρίνονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. 
Και, σε κάθε περίπτωση, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στη διαδικασία αυτή. Οι ΕΑΣ, μέτοχοι μειοψηφίας της Δωδώνη, έχουν ζωτικό συμφέρον, κατοχυρωμένο στο νόμο και το Καταστατικό της Δωδώνη, να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της Δωδώνη, που βασίζεται στην υψηλή ποιότητα του αιγοπρόβειου γάλακτος της περιοχής, το οποίο προμηθεύεται η Δωδώνη από τα μέλη των ΕΑΣ. Οι ΕΑΣ δεν επιθυμούν να καταστήσουν τη Δωδώνη υπηρέτη των συμφερόντων των συνεταιρισμών σε βάρος της ανάπτυξής της, ούτε να απαξιώσουν το πλειοψηφικό πακέτο της Αγροτικής Τράπεζας. Ούτε αντιστρατεύονται την ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή, που θα διασφαλίσει την ανάπτυξη της εταιρίας.

Απαιτούν όμως να τηρηθεί ο νόμος και να κατοχυρωθούν στο καταστατικο της Δωδώνη, όσο ακόμη κύριος μέτοχός της είναι η Αγροτική Τράπεζα, οι διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, που προβλέπουν ότι:
α) Οι μετοχές της Δωδώνη είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Και είναι δεσμευμένες γιατί η Δωδώνη είναι μια εταιρία με ειδικό χαρακτήρα. Συστάθηκε από τις ΕΑΣ και την Αγροτική Τράπεζα και στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν - πέραν της Αγροτικής Τράπεζας - μόνο ΕΑΣ. Όλες οι ΕΑΣ-μέτοχοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο και μεριμνούν για το συντονισμό και την ενίσχυση των μελών τους, τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών και, κυρίως, για τη διατήρηση της ποιότητας του αιγοπρόβειου γάλακτος της περιοχής, για το οποίο η Δωδώνη διακρίνεται από τις ανταγωνιστικές της επιχειρήσεις εδώ και δεκαετίες.
β) Η μεταβίβαση των μετοχών εξαρτάται από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται όταν η μεταβίβαση των μετοχών διασφαλίζει την τήρηση του σκοπού και των κανόνων λειτουργίας της εταιρίας.
δ) Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους όταν μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του.
ε) Η διαδικασία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως πρέπει να βασίζεται σε κανόνες διαφάνειας και να διασφαλίζει την τήρηση της ουσίας ως προς τους κανόνες επιλογής των νέων μετόχων, με βάση το καταστατικό της Δωδώνη: Ότι δηλαδή αυτοί θα δεσμεύονται να δημιουργούν συνέργειες με τις τοπικές παραγωγικές μονάδες που παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα στη Δωδώνη, και θα διοικούν τη Δωδώνη έτσι ώστε αυτή να διασφαλίζεται η ποιοτική της ταυτότητα και η συνυφασμένη με αυτή προώθηση και ανάπτυξη των οικονομιών των τοπικών παραγωγών γάλακτος, μετόχων (άμεσα ή έμμεσα, μέσω των ΕΑΣ) της Δωδώνη.

Η ύπαρξη και λειτουργία των μικρών, τοπικών παραγωγικών κτηνοτροφικών μονάδων, που είναι οι προμηθευτές γάλακτος της Δωδώνη, είναι επ' ωφελεία τόσο της Εταιρίας, όσο και της εθνικής οικονομίας. Σε περίπτωση που μεταβιβασθεί το πλειοψηφικό πακέτο της Αγροτικής σε άσχετα πρόσωπα, χωρίς να έχουν προηγουμένως κατοχυρωθεί με σαφήνεια στο καταστατικό της Δωδώνη οι ρήτρες που διασφαλίζουν τις συνέργειες με τις τοπικές παραγωγικές μονάδες, κινδυνεύει να αλλάξει ο οικονομικοκοινωνικός προσανατολισμός της Δωδώνης, αλλά και η ποιοτική της σφραγίδα. Και κάτι τέτοιο, αν συμβεί απότομα και χωρίς προγραμματισμό, θα έχει καταστροφικές συνέπειες, αφού θα οδηγήσει άμεσα στον αφανισμό τις τόσες υγιείς μικρές παραγωγικές μονάδες της Ηπείρου, προμηθευτές της Δωδώνης, που είναι η πηγή βιοπορισμού χιλιάδων ανθρώπων της περιοχής, χωρίς μάλιστα αυτές να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού λειτουργούν με χρήματα και κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.Καλούμε λοιπόν αυτή την ύστατη στιγμή τον κύριο μέτοχο της Δωδώνη, τον ειδικό εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας, που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, πριν μεταβιβάσει τις μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτο, να λάβει υπόψη οτι ο Έλληνας φορολογούμενος έχει συμβάλει μέχρι τώρα, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, στη δημιουργία της Εταιρίας αυτής. 

Το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, όπως αυτό είναι αποτυπωμένο στο νόμο και στο καταστατικό της Δωδώνη, δεν είναι να βγει απλώς σε χρηματικό πλειοδοτικό διαγωνισμό το πλειοψηφικό πακέτο της Δωδώνη, που έχει η Αγροτική. Θα ήταν ακόμη και με οικονομικούς όρους μυιωπική μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων. Ο ειδικός εκκαθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας μόνον τότε θα εκπληρώσει τα καθήκοντά του, αν μεριμνήσει, σε συνεργασία μαζί μας, ως οργανώσεις που εκπροσωπούμε του παραγωγούς, από τους οποίους η Δωδώνη προμηθεύεται την πρώτη ύλη για τα προϊόντα της, για την τροποποίηση του καταστατικού της Δωδώνη σύμφωνα με το νόμο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανεύρεση αγοραστή του πλειοψηφικού πακέτου της Αγροτικής σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού της Δωδώνη. Επιβάλλεται, λοιπόν, πριν γίνει η μεταβίβαση των μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας, να διαμορφωθούν οι διατάξεις του Καταστατικού της Δωδώνη για τη μεταβίβαση των μετοχών της σύμφωνα με τα νέα δεδομένα: Ο οποιοσδήποτε μέτοχος της Δωδώνη πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα κριτήρια και να υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς τη λειτουργία της Δωδώνη, που προκύπτουν απ' το Καταστατικό της.

Ζητήσαμε, λοιπόν, τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνέλευσης για να αποφασισθεί μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην προσεκτική και επιμελημένη τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Δωδώνη, ώστε:
α) Να προβλέπεται σαφής, διαφανής και επαρκώς καθορισμένη διαδικασία επιλογής νέων μετόχων της Δωδώνη, άρα και νέου στρατηγικού εταίρου, αν χρειάζεται, οριοθετώντας τα οικονομικοκοινωνικά κριτήρια που πρέπει να πληροί και το σύμφωνο με τον εταιρικό σκοπό χαρακτήρα που οφείλει να έχει ο νέος μέτοχος, ιδίως σε σχέση με τη λειτουργία της εταιρίας και τη σχέση της με τις τοπικές παραγωγικές μονάδες.
β) Να καθορισθούν τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι μέτοχοι της Δωδώνη, σε σχέση με την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας και την προώθηση των οικονομιών των τοπικών παραγωγικών μονάδων, προκειμένου να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο εταιρικός σκοπός της Δωδώνη και να διασφαλίζεται ο άρρηκτα συνδεδεμένος με την τοπική παραγωγή, κοινωνία και οικονομία χαρακτήρας της.
γ) Να αποκρυσταλλωθούν και να διατυπωθούν με σαφήνεια στο Καταστατικό της Δωδώνη τα ουσιαστικά κριτήρια επιλογής νέων μετόχων και οι δεσμεύσεις στις οποίες αυτοί θα υπόκεινται.
δ) Να ρυθμιστεί ρητώς στο Καταστατικό το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων για την απόκτηση πωλουμένων μετοχών, με σαφή καθορισμό της διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών και των ουσιαστικών προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης μεταβίβασης των μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Δωδώνη που έχει η Αγροτική Τράπεζα πρέπει και επιτρέπεται να γίνει μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού. Μόνο έτσι θα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η πώληση του πακέτου μετοχών της Αγροτικής στηρίζεται στο νόμο και στο Καταστατικό και γίνεται με διάφανες και δημοκρατικές διαδικασίες και αρχές, αλλά και οτι ο νέος στρατηγικός εταίρος θα τηρήσει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του για τη στάση του απέναντι στις τοπικές παραγωγικές μονάδες σε σχέση με τη λειτουργία της εταιρίας.Οι ΕΑΣ αναζητούν συναινετικές και διαλεκτικές λύσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της Δωδώνη, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συμφέροντα των ΕΑΣ-μετόχων, της περιοχής της Ηπείρου και της κοινωνίας μας. Για να μη φύγει η βιομηχανία από την Ήπειρο, για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, για να εξακολουθήσει το σήμα Δωδώνη να έχει τη φήμη που έχτισε η εταιρία με τη στήριξη των ΕΑΣ και της τοπικής κοινωνίας τα τελευταία 50 χρόνια, για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα της τοπικής παραγωγής και να διαφυλαχθεί η άριστη ποιότητα των προϊόντων της Δωδώνη. Οι ΕΑΣ προτείνουν, λοιπόν, με πνεύμα δημιουργικό, διαλλακτικό και αναπτυξιακό, τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, καθώς και εμπειρογνώμονες όλων των πλευρών. Η επιτροπή αυτή θα επεξεργασθεί και θα φέρει στο ΔΣ πρόταση τροποποίησης του καταστατικού της Δωδώνη, που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα και τη διαφύλαξη του σκοπού και της λειτουργίας της εταιρίας σε κάθε μεταβίβαση μετοχών. Το ΔΣ θα φέρει, στη συνέχεια, στη ΓΣ την πρότασή του, για να ληφθούν οι αποφάσεις.Η αναβολή της Γενικής Συνέλευσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να βρεθούμε μπροστά σε δήθεν τετελεσμένα γεγονότα, με νέο, δήθεν, μέτοχο στη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος αυτός θα έχει αποκτήσει παράνομα τις μετοχές και γι' αυτό δεν θα τον δεχθούμε ούτε και θα νομιμοποιήσουμε τέτοιες τακτικές''.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια: