Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Υποχρεωτική η μείωση των μισθώνΔιορία τριών μηνών δίνει στους κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες και εργαζόμενους, η πράξη υπουργικού συμβουλίου που εγκρίθηκε το απόγευμα της Τρίτης, ώστε να υπογράψουν νέες κλαδικές συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να διασωθεί η... κουρά των μισθών. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνοντας πλήρως το Capital.gr, η πράξη υπουργικού συμβουλίου  προβλέπει ότι από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μειώνονται κατά 22%.

Από την ίδια ημερομηνία και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% και τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών ισχύουν και για τους μαθητευόμενους. Συνεπώς, η μείωση επιβάλλεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, επί του 70% του βασικού μισθού. Κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργείται. Στην απόφαση ορίζεται ρητά, πως η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Προβλέπεται δε, ότι, συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων μισθών, είναι άκυρες ως προς τον όρο αυτό.

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα συναφθούν στο μέλλον, ορίζεται διάρκεια από ένα έτος έως το πολύ, τρία.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα.

Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.

Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν έως τις 14 Μαΐου του 2012 (ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012).

Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Κάθε άλλο προβλεπόμενο σ' αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει. Συνεπώς, καταργείται το επίδομα γάμου, που οδηγεί σε μείωση μισθών κατά 10%.

Και σε αυτή τη διάταξη, «ξεκαθαρίζεται» πως η προσαρμογή γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.


Από 14-2-2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία εργοδοτών - εργαζομένων. Μάλιστα, η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου, και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων.

Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται.

Αν έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών, θα συζητηθούν με βάση την παρούσα απόφαση.


Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς όλων των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις, Συλλογικές συμβάσεις, ή διαιτητικές αποφάσεις. Αυτό συνεπάγεται κατάργηση και της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, ως προς το σκέλος της τρίτης δόσης της αύξησης, στις αρχές Ιουλίου.

Παράλληλα, αναστέλλονται και οι ωριμάνσεις, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Με το τελευταίο άρθρο της απόφασης, καταργείται και η μονιμότητα των υπαλλήλων σε ΔΕΚΟ και κρατικού ενδιαφέροντος τράπεζες. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι από 14-2-2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2112/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Από την 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Νωρίτερα το Capital.gr είχε μεταδώσει τα εξής: Σε γενικό κανόνα με υποχρεωτική ισχύ θα μετατραπεί το «δικαίωμα» του εκάστοτε εργοδότη για μείωση των κατώτατων μισθών κατά 22%. Αντίστοιχα υποχρεωτική ισχύ, θα έχουν και οι μειώσεις μισθών κατά 32%, στους νέους ηλικίας έως 25 ετών. Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Capital.gr ασκούνται πιέσεις στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από τους εκπροσώπους της Τρόικας των δανειστών, ώστε στην αναμενόμενη πράξη υπουργικού συμβουλίου που αναμένεται να εγκριθεί την Τετάρτη, να ορίζεται ρητά ότι η μείωση στους κατώτατους μισθούς θα είναι υποχρεωτική και δεν θα αφεθεί στην πρόθεση του εργοδότη.


Αντίθετα, οι μισθοί των κλαδικών ή ομοεπαγγελματικών συμβάσεων δεν ακολουθούν αυτόματα, τις παραπάνω μειώσεις. Ακόμη και τρεις μήνες μετά τη λήξη της εκάστοτε σύμβασης, όπως επισημαίνουν στο υπουργείο Εργασίας, ο μισθός παραμένει στα όρια του κλαδικού, παγωμένος σε σχέση με τις ωριμάνσεις και μειωμένος, σε σχέση με τα επιδόματα.


Τα μόνα επιδόματα που θα ισχύουν, είναι το επίδομα τέκνων χωρίς όμως την προσαύξηση 10% για το επίδομα γάμου (στο υπουργείο υποστηρίζουν πως δίνεται μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή, όμως στην πράξη, η μάχη έχει χαθεί ήδη, αφού στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν επιδόματα γάμου εδώ και καιρό), το επίδομα πολυετίας (παγωμένο), το επίδομα επικινδυνότητας (όπου προβλέπεται) και το επίδομα πτυχίου.


Όπως άλλωστε επισημαίνουν έγκριτοι εργατολόγοι, το θέμα των κλαδικών μισθών αντιμετωπίστηκε από το πρώτο κιόλας Μνημόνιο με τις επιχειρησιακές και κυρίως με τις ατομικές συμβάσεις που υποχρεώνονται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι, μπροστά στο φόβο της ανεργίας (είτε γιατί σε κάποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτο, είτε γιατί ο εργοδότης θα βρει φθηνότερο εργαζόμενο από την τεράστια δεξαμενή των ανέργων).
Άλλη μια μάχη που έχει χαθεί από καιρό, αφού προβλέπεται ήδη μειωμένη χρηματοδότηση προς τον ΟΑΕΔ, σε μια περίοδο που η τάση της ανεργίας είναι ανησυχητικά αυξητική, είναι αυτή της διάσωσης του επιδόματος ανεργίας από τη μείωση του 22%. Το επίδομα συνδέεται άμεσα με τον κατώτατο μισθό. Είναι γνωστό πως εδώ και χρόνια τα συνδικάτα διεκδικούσαν αύξηση του επιδόματος στο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Η υποχρεωτική όμως μείωση των μισθών, οδηγεί αυτόματα και σε μείωση του επιδόματος ανεργίας, το οποίο άλλωστε ποτέ δεν έφτασε το επιθυμητό 80%.


Όπως αποκάλυψε το Capital.gr, το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται διάταξη νόμου, βάσει της οποίας θα κλιμακώνεται το επίδομα, σύμφωνα με τα έτη κατά τα οποία ο άνεργος έχει καταβάλλει εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ. Βάσει του κεντρικού σεναρίου, οι συνολικά 270.000 άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα, από τους 900.000 και πλέον καταγεγραμμένους στις λίστες του ΟΑΕΔ, θα διαχωριστούν ανάλογα με το πόσο συχνά επιδοτούνται από τον Οργανισμό. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως μειωμένο επίδομα θα λαμβάνουν οι εποχικά απασχολούμενοι, οι οικοδόμοι και οι εποχικοί υπάλληλοι που απασχολούνται στον τουρισμό θα επιδοτούνται με μικρότερο ποσό, που μπορεί να φθάνει και τα 320 ευρώ το μήνα.


Δεν αποκλείεται, στον παραπάνω διαχωρισμό, εκτός από το ύψος του επιδόματος, να υπάρξουν αλλαγές και όσον αφορά τη διάρκεια επιδότησης.
Στο υπουργείο Εργασίας διαπιστώνουν τις τελευταίες ημέρες, ότι επικρατεί μεγάλη σύγχυση στους κόλπους τόσο των εργαζόμενων όσο και των εργοδοτών. Έτσι, εκτός από τις διαδικασίες εξπρές που θα ακολουθηθούν έως την Τετάρτη, ώστε να «κλείσουν» οι εκκρεμότητες σε σχέση με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων και την υπογραφή της πράξης υπουργικού συμβουλίου, αναμένεται να εκδοθούν και ερμηνευτικές εγκύκλιοι, τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.Δεν υπάρχουν σχόλια: