Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Το σχέδιο Στουρνάρα για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.

10 ΣΗΜΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Το σχέδιο δράσης για την έξοδο της χώρας από την κρίση που θα επιχειρήσει να προωθήσει από τη νέα του θέση ως υπουργός Οικονομικών ο Γ. Στουρνάρας, αντανακλάται σε πρόσφατη μελέτη - πρόταση του ΙΟΒΕ -του οποίου προΐστατο ο κ. Στουρνάρας- για 10 δέσμες μέτρων-καταλύτες που θα έχουν στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την υπέρβαση των εμποδίων που αναστέλλουν την προσέλκυση επενδύσεων. 

Η Μελέτη για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας προκύπτει από τη γνώση και την εμπειρία που έχει προκύψει από τον τρόπο που αντιμετώπισαν την κρίση άλλες χώρες στο παρλεθόν όπως η Σουηδία, η Βρετανία, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και αξιοποιεί τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία στο παρελθόν. Πρόκειται για μια νέα ιεράρχηση κινήσεων οργάνωσης, διοίκησης, αλλά και νέα στοχοθέτηση και ανάληψη ευθυνών ώστε οι ενέργειες να είναι αποτελεσματικές και τα αποτελέσματα μετρήσιμα.
Οι πέντε πρώτες δράσεις αφορούν το οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο και οι επόμενες πέντε αφόρούν τη διευκόλυνση επενδύσεων και την υλοποίηση της ανάπτυξης.
Αναλυτικά οι δέσμες δράσεων είναι:

1. Σύσταση ενός Κέντρου Διακυβέρνησης

Το Κέντρο θα έχει άμεση αναφορά στον Πρωθυπουργό και θα διαμορφώνει προϋπολογισμό ανά υπουργείο. Στο Κέντρο Διακυβέρνησης θα συμμετέχουν managers και όχι πολιτικοί και θα ελέγχοι τη ροή των δαπανών ανά τομέα και την αποτελεσματικότητά τους. Η κεντρική ομάδα 15-20 στελεχών managers που θα έχουν τη γενική εποπτεία όπως το Project Management Office (PMO).
Κάτι ανάλογο είχε εφαρμοστεί με επιτυχή αποτελέσματα από τον Τόνυ Μπλαιρ στη Βρετανία, αλλά και στη Σουηδία και τον Καναδά.

2. Εφαρμογή Νόμων

Μέριμνα ώστε να εφαρμόζεται ότι αποφασίζεται και όχι μόνο να νομοθετείται. Η καθυστέρηση της εφαρμογής των νόμων έχει μεγάλο κόστος. Πρέπει να κωδικοποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία και να αναλύονται οι επιπτώσεις κάθε νέας νομοθεσίας.

3. Βελτίωση Δημόσιας Διοίκησης

Στόχος να αποκοπεί από τον κομματικό μηχανισμό και να τεθούν όροι ιδιωτικού τομέα. Να είναι μόνιμοι οι Γενικοί Γραμματείς.

4. E-Government για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Το κράτος θα ωφεληθεί από τη μείωση του κόστους τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης η ψηφιακή ανίχνευση στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Οι δράσεις προς την ταχύτερη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα 2 δισ. ευρώ κονδύλια του ΕΣΠΑ για την Ψηφιακή Σύκλιση. Οι δράσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτική υποβολή αιτήσεων και έκδοση μέσω διαδικτύου δημόσιων εγγράφων, αξιοποίηση της διάδοσης των κινητών συνδέσεων για την επιτάχυνση της επικοινωνίας πολίτη - κράτους, την απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις που υλοποιούν δημόσιες συμβάσεις να εκτελούν όλες τις προμήθειές τους ηλεκτρονικά (προσοφορές τιμολόγια κλπ.).

5. Νέα Ενιαία Αρχή Πάταξης Διαφθοράς που θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Στην Αρχή θα μεταφερθεί η συνολική ευθύνη η οποία θα συνεργάζεται με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έρευνα, προβολή και παραπομπή στην δικαιοσύνη υποθέσεων διαφθοράς. Οι διαδικασίες της δεν θα μπορούν να παρεμποδίζονται αλλά αντίθετα νομοθετικά θα συνεπικουρούνται από κάθε δημόσια υπηρεσία και ιδιαίτερα τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.

6. Απλοποίηση διαδικασιών για την προσέλκυση επενδύσεων. 

Επιτάχυνση της απόσυρσης όλων των εμποδίων στην υλοποίηση επενδύσεων. Το Invest In Greece, να γίνει Κεντρικό αδειοδοτικό όργανο επενδύσεων.


 • Για όλες τις επενδύσεις μια Αρχή. Το Invest in Greece θα λειτουργεί ως κεντρικό αδειοδοτικό όργανο, θα διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα απαιτούμενα έγγραφα και θα παρακολουθεί το φάκελο της κάθε επένδυσης.
 • Με υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή, θα υποβάλλεται με την υποβολή του φακέλου για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών αλλά και με ανάληψη της ευθύνης προσκόμισης οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται εντός τακτής προθεσμίας η επένδυση θα προχωρά. Με αυτό τον τρόπο η ευθύνη μετατίθεται στον επιχειρηματία.
 • Σύσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενός νέου τμήματος ταχύρρυθμης συζήτησης και έκδοσης αποφάσεων με αρμοδιότητα τη δικαιοδοτική κρίση επί επενδύσεων που θα χαρακτηρίζονται εκ του νόμου ως στρατηγικού ενδιαφέροντος.

  7. Επιτάχυνση Αποκρατικοποιήσεων
 • Σε περίπτωση που μετά το 2014 δεν έχει ολοκληρωθεί το μέχρι τότε σκοπούμενο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, προτείνεται η μεταφορά περιουσιασκών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου σε οργανισμούς όπως η ΕΤΕπ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με άμεση εξόφληση μέρους του δημόσιου χρέους με το τίμημα. Εκσυγχρονισμός συστήματος διαίτερα σε θέματα αξιοποιήσης γής μπορεί να γίνει και με τη δημιουργία νέων θεσμών όπως η «Επιφάνεια».  
  8. Σταθεροποίηση φορολογικού πλαισίου
  Καθιέρωση φορολογικού πλαισίου για επιχειρήσεις και επενδύσεις για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών. Οι αλλαγές του θα απαιτούν ενισχυμένη πλειοψηφία της Βουλής.
 • Άμεση αποπληρωμή / συμψηφισμός όλων των οφειλόμενων πληρωμών του δημοσίου προς της επιχειρήσεις. Καθιέρωση τοκοχρεολυσίων σε περιπτώσεις καθυστερημένων που υπολογίζονται περί τα 6,5 δις. ευρώ.
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για συνεπείς εταιρείες και φορείς.

  9. Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
  Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να μην περικόπτεται για να επιτευχθούν δημοσιονομικοί στόχοι.Εμφαση να δοθεί σε συμφωνίες παραχώρησης για την αξιοποίηση των υποδομών όπως αεροδρόμια, λιμάνια , αυτοκινητόδρομοι, τουριστικές εγκαταστάσεις. Μια ειδική περίπτωση μπορεί να αποτελέσουν τα δημόσια νοσοκομεία με υπερβάλλουσα δυναμικότητα. Οι διαδικασίες θα μπορούσαν να επιταχυνθούν εαν το ΤΑΙΠΕΔ ή μια άλλη κατάλληλη δημόσια υπηρεσία αποκτούμε με Συνταγματική πρόβληψη σε σύντομη αποκλειστική προθεσμία, τη δυνατότητα καθορισμού χρήσεων γης επί των Δημοσίων Ακινήτων.

  10. Εξασφάλιση ρευστότητας με την ενίσχυση του ρόλου της Τράπεζα της Ελλάδας και με ενίσχυση της Εποπτείας.
  Η ΤτΕ να επενδύσει σε ανθρώπινους πόρους για αποτελεσματική εποπτεία αλλά και την προώθηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε συντονισμό με το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής ΣταθερότηταςΚαλύτερη δυνατή εποπτεία για τη βέλτιστη χρήση της στήριξης την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος αλλά και την επινόηση μηχανισμών κινήτρων μέσω της ανακεφαλαιοποίησης για τη διοχέτευση ρευστότηταςΑνάγκη Θέσπισης Ενιαίας Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής.

  www.imerisia.gr
 • Δεν υπάρχουν σχόλια: