Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Για τον προγραμματισμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα την εθνική δημόσια διαβούλευση με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες καθώς και με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς εταίρους για την προετοιμασία του «νέου ΕΣΠΑ», στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.Σύμφωνα με την πρώτη εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) για την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας για την περίοδο 2014 - 2020, πρωταρχικός στόχος είναι η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και η έναρξη προετοιμασίας τους για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας (Εθνικού Αναπτυξιακού Σκέλους και Συγχρηματοδοτούμενου) για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ», που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγραμματισμού.

Ο σχεδιασμός της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας αποτελεί, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΝ, σε συνεργασία με τα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφερειακές Αρχές, και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, ο διάλογος ανάμεσα σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό για τη διαμόρφωση των βασικών αναπτυξιακών στόχων της χώρας για την περίοδο 2014-2020.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2012 θα γίνει «υποβολή προτάσεων φορέων για κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και Διαμόρφωση Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής», ουσιαστικά η Ελλάδα θα διατυπώσει με σαφήνεια τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της. Στις αρχές του 2013 αναμένεται η έγκριση σε επίπεδο Ενωσης των Κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων, του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Οι θεματικοί στόχοι της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγική (Ε2020), πάνω στους οποίους θα στηριχθεί και η διαμόρφωση των Κατευθύνσεων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής από το ΥπΑΑΝ, είναι:

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα, και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

4. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς.

5. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου.

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών.

8 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση και

11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι εθνικοί και τοπικοί φορείς, σήμερα ασχολούνται κυρίως με την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ αγνοούν ότι παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει ο προγραμματισμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο οποίος αποτελεί το πιο σημαντικό-ίσως το μοναδικό σημείο παρέμβασης για την προώθηση των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Πρέβεζας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και θα ξεκινήσει έγκαιρα τη διαδικασία προετοιμασίας κειμένου προτάσεων, προκειμένου να σταλούν στο ΥπΑΑΝ, μέσω της Περιφέρειας Ηπείρου, με σκοπό να ενταχθούν στο τελικό κείμενο των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020 που θα διαμορφωθεί από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου.

Βασικός στόχος των προτάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, είναι η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του «νέου ΕΣΠΑ», συνδυάζοντας τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Νομού μας.

Πιο συγκεκριμένα το Επιμελητήριο Πρέβεζας θα επιδιώξει να προετοιμάσει ένα συγκροτημένο κείμενο προτάσεων, όπου θα δοθεί προτεραιότητα στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση νευραγλικών τομέων της τοπικής οικονομίας, όπως οι μεταφορές, η γεωργία-κτηνοτροφία και ο τουρισμός καθώς και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας για την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.

Εκτιμώ ότι την πρωτοβουλία αυτή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας θα ακολουθήσουν εγκαίρως και άλλοι τοπικοί φορείς του Νομού μας, προκειμένου να εκπονήσουμε άμεσα ένα ενιαίο κείμενο προτάσεων προς την Περιφέρεια Ηπείρου, που θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες αναπτυξιακές δράσεις και παρεμβάσεις, τόσο για το Νομό Πρέβεζας, όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Για το Επιμελητήριο Πρέβεζας
Ο Πρόεδρος 
Ιωάννης Γιαμάς

www.olapreveza.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: