Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Ομάδα εργασίας για αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδωνΣτη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διατύπωση προτάσεων τροποποίησης  του  ν.  4056/2012  (Α’52)  σε  θέματα  αδειοδότησης  των  κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Αναμένεται η μη αμειβόμενη ομάδα εργασίας να ολοκληρώσει το έργο της εντός δύο μηνών.
Ειδικότερα, έργο  της  Ομάδας  Εργασίας  είναι  η  καταγραφή  των  προβλημάτων  που  προέκυψαν  κατά  την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (Α’ 52) και η διαμόρφωση προτάσεων επίλυσής τους. Οι προτάσεις της  ομάδας  εργασίας  δύνανται  να  ληφθούν  υπόψη  στο  πλαίσιο  τροποποίησης  της  κείμενης νομοθεσίας  για  τις  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις,  όπως  αυτό  προκύπτει  ως  απόρροια  της ενσωμάτωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).
Η Ομάδα Εργασία για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  θα αποτελείται από τους:
α)  Ζέρβα  Ευστάθιο,  υπάλληλο  του  κλάδου  ΠΕ1  Γεωπονικού,  µε  βαθµό  Α΄,  προϊστάμενο  του Τμήματος  Κτηνοτροφικών  Εγκαταστάσεων,  της  Διεύθυνσης  Ζωικών  Γενετικών  Πόρων  και Κτηνοτροφικών  Εγκαταστάσεων  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.
β)  Αντιπάτη Αικατερίνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, µε βαθµό Α΄, υπάλληλο του Τμήματος  Ελέγχου  Ζωοτροφών,  της  Διεύθυνσης  Ζωοτροφών  και  Βοσκήσιμων  Γαιών  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια. 
γ)  Μπούρα  Ιωάννη,  Πρόεδρο  της  Νέας  Ομοσπονδίας  Χοιροτροφικών  Συλλόγων  Ελλάδας,  ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
δ)  Τσομπάνο  Χρήστο,  Αντιπρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Συνδέσμου  Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.
ε)  Μόσχο  Δημήτριο,  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Συνδέσμου  Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.
στ) Πετρόπουλο Πέτρο, μέλος της Ένωσης Αυγοπαραγωγών Ελλάδας, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.
ζ) Κόκουρα Ιωάννη, τεχνικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.
η)  Δάφνη Ζώη, νομική σύμβουλος Υφυπουργού, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: