Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Χωρίς απώλειες οι ενισχύσεις αιγοπροβάτων με κατανομή νέας ΚΑΠ


Μέσω αναδιανεμητικής ενίσχυσης και οικολογικών προγραμμάτων οι 80.000 αιγοπροβατοτρόφοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 650 εκατ. ευρώ ετησίως.

Την ευκαιρία να επωφεληθεί ο εγχώριος αιγοπροβατοτροφικός τοµέας µε πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις και µέσω των άµεσων ενισχύσεων, οι οποίες, σε ποσοστό έως 30%, θα ανακατανεµηθούν υπέρ οικολογικών προγραµµάτων ενίσχυσης, τα λεγόµενα «eco-schemes», αναµένεται να δώσει η νέα ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027.
Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς, σηµειώνοντας πως η έµφαση που θα δώσει η νέα ΚΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του τοµέα και µε πρόσθετα κονδύλια κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.
«Η αιγοπροβατοτροφία µπορεί και πρέπει να ενισχυθεί µε πόρους από την ανακατανοµή, καθώς είναι ο υπο-κλάδος της κτηνοτροφίας µε το ηπιότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, σε σύγκριση µε τη βοοτροφία, τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία. Ταυτόχρονα προσφέρεται και για την εκµετάλλευση ορεινών βοσκότοπων, διασφαλίζοντας την αειφορική διαχείριση του τοπίου σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές», τόνισε ο κ. Μελάς και εξέφρασε την εκτίµηση πως «ο κλάδος απαιτεί δικαίως την πρώτη θέση στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα». Μιλώντας σε ηµερίδα του ευρωπαϊκού προγράµµατος iSAGE, σχετικά µε την προώθηση της καινοτοµίας και της βιώσιµης ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ προέβλεψε πως οι χρηµατοδοτικές δράσεις της τρέχουσας ΚΑΠ, από τις οποίες περίπου 80.000 αιγοπροβατοτρόφοι σε όλη τη χώρα, κάθε χρόνο εισπράττουν συνολικά, µε τη µορφή διαφόρων ενισχύσεων, ένα ποσό γύρω στα 650 εκατ. ευρώ, θα διατηρηθούν σχεδόν αναλλοίωτες και στη νέα προγραµµατική περίοδο.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τη νέα ΚΑΠ
Τόνισε, ωστόσο, πως επειδή ο επανασχεδιασµός των εργαλείων αυτών, και η ανακατανοµή των διαθέσιµων πόρων, θα γίνουν υπό το πρίσµα της µειωµένης χρηµατοδότησης και της αναδιανοµής ενισχύσεων της ΚΑΠ πιθανότατα υπέρ αγροτών και χωρών, που εισπράττουν λιγότερα από τη µια και το ό,τι παρέχεται µεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη-µέλη να κατανέµουν τις ενισχύσεις µέσω των Στρατηγικών Σχεδίων που θα συντάξουν από την άλλη, δηµιουργούνται ευκαιρίες και κίνδυνοι.
Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε πως η προβλεπόµενη διατήρηση και στη νέα ΚΑΠ των προαιρετικά συνδεδεµένων σε ποσοστό έως 10% των άµεσων ενισχύσεων, αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για τη διατήρηση του υφιστάµενου κεφαλαίου, προσθέτοντας πως το ποσοστό αυτό είναι δυνατό να αυξηθεί κατά 2%, ειδικά για την καλλιέργεια ψυχανθών, που θα µπορέσει να συντελέσει στην προσφορά φθηνότερων ζωοτροφών στην κτηνοτροφία.

Ασφάλιση και νέων κινδύνων για το ζωικό κεφάλαιο
Η νέα ΚΑΠ θα παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να αξιοποιήσουν τους πόρους της για την ασφάλιση των αγροτών, έναντι κινδύνων που αντιµετωπίζουν, «γεγονός που θα µπορούσε να συµβάλει στην ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτρόφων για περισσότερους κινδύνους και όχι για ένα µικρό εύρος ασθενειών και φυσικών αιτίων, όπως συµβαίνει σήµερα».
ιατηρούνται επίσης τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, ενώ παραµένει η δυνατότητα διατήρησης προγραµµάτων ενίσχυσης της βιολογικής κτηνοτροφίας, τα οποία πλέον θα µπορούν να προσελκύσουν επιπλέον πόρους αν ενταχθούν στα οικολογικά προγράµµατα (eco-schemes). Επιπρόσθετα προβλέπεται η συνέχιση των δράσεων για την προστασία των γενετικών πόρων, όπως η ενίσχυση της διατήρησης αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων, ενώ οι αιγοπροβατοτρόφοι θα µπορούν να ενισχυθούν για τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών και τη λειτουργία συστηµάτων ποιότητας.

Μη τήρηση της Αιρεσιµότητας θα φέρνει µείωση στις ενισχύσεις
Εκτός από τις χρηµατοδοτήσεις που δικαιούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι από την ΚΑΠ, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ σηµείωσε πως δεν πρέπει να λησµονούµε και τις υποχρεώσεις που τους επιφυλάσσει η ενωσιακή νοµοθεσία, οι οποίες στη νέα ΚΑΠ εντάσσονται στο καθεστώς της λεγόµενης Αιρεσιµότητας και περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία της υφιστάµενης Πολλαπλής Συµµόρφωσης.
«Σε σχέση µε τις υφιστάµενες υποχρεώσεις, η Επιτροπή έχει προτείνει να προστεθεί η Οδηγία 2016/429 για τον αφθώδη και τον καταρροϊκό πυρετό και µεταφέρονται στην Αιρεσιµότητα οι τρέχουσες υποχρεώσεις του πρασινίσµατος που προβλέπουν την απαγόρευση µετατροπής των βοσκοτόπων σε περιοχές Natura και τη διατήρηση της αναλογίας των βοσκοτόπων σε σχέση µε τις υπόλοιπες γεωργικές εκτάσεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, η οποία είναι σηµαντική για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της αιγοπροβατοτροφίας», είπε ο κ. Μελάς, προειδοποιώντας πως «η µη τήρηση των υποχρεώσεων της Αιρεσιµότητας, θα επιφέρει κλιµακωτές µειώσεις στις ενισχύσεις των αιγοπροβατοτρόφων, ανάλογα µε τη σοβαρότητα και την επανάληψη των παραβάσεων».

Μη φτάσουµε στο άλλο άκρο
Στο σηµείο αυτό, πάντως, ο οµιλητής ανέφερε πως η προσπάθεια της Ελλάδας, αλλά και άλλων κρατών-µελών, είναι να µη φτάσουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις να µην αφήνουν τους αιγοπροβατοτρόφους ή τους γεωργούς της ΕΕ να παράγουν προκειµένου να συµµορφωθούν.
«Οι γεωργοί είναι διαχειριστές του περιβάλλοντος και θα πρέπει να το τιµούν. Όµως αυτό να γίνεται µε βάση εκτιµήσεις και αξιολογήσεις ανά κράτος και όχι οριζόντιες. Γιατί δεν µπορεί να εφαρµόζονται περιβαλλοντικά µέτρα το ίδιο στην Ελλάδα, στην οποία οι καλλιέργειες όπως και η κτηνοτροφία είναι πολύ λιγότερο εντατικές από την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, οι οποίες αναγκαστικά εφαρµόζουν διευρυµένη λίπανση στις εκτάσεις τους. Άρα δεν µπορεί και οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος να είναι ίδιες», τόνισε και συµπλήρωσε πως «η Ελλάδα χρειάζεται επενδυτικό κεφάλαιο για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας της, η Βόρεια Ευρώπη και η Κεντρική χρειάζεται κυρίως να ενσκύψει σε θέµατα περιβαλλοντικής ευαισθησίας».

Απειλές από τη µη υλοποίηση του συστήµατος γεωργικών συµβουλών
Ο κ. Μελάς, έκρουσε, επίσης, τον κώδωνα του κινδύνου για τις µεγάλες καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στο στήσιµο και τη λειτουργία του συστήµατος γεωργικών συµβουλών στην Ελλάδα, προειδοποιώντας ότι περαιτέρω αδράνεια θα επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις. «Όχι µόνο κινδυνεύουµε να χαθούν χρήµατα από το τρέχον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά επειδή αποτελεί προαίρεση για την επόµενη προγραµµατική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν θα δώσουν τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί το νέο ΠΑΑ, αν δεν έχει στηθεί ένα αξιόπιστο σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών», ανέφερε. Σηµείωσε ακόµη πως η νέα ΚΑΠ ενισχύει περαιτέρω το σύστηµα κι έτσι πέραν της κάλυψης, σε ποσοστό έως 100%, της παροχής συµβουλών από πιστοποιηµένους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, σε αντικείµενα που αφορούν τις υφιστάµενες απαιτήσεις Πολλαπλής Συµµόρφωσης και του πρασινίσµατος, θα καλύπτει την παροχή συµβουλών για τη χρηµατοδότηση γεωργών από διάφορα προγράµµατα, τη συµµόρφωση µε άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις που δεν είναι στην Αιρεσιµότητα, την καταπολέµηση της µικροβιακής αντοχής, τη διαχείριση κινδύνων όπως οι επιζωοτίες, την προώθηση καινοτοµίας για αύξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιµότητας των εκµεταλλεύσεων και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

 ∆εν καταναλώνουν οι νέοι αιγοπρόβειο κρέας πανευρωπαϊκά
«Τα πρόβατα και τα γίδια δεν πρέπει να κατηγορηθούν για την κλιµατική αλλαγή, αντιθέτως, τα συγκεκριµένα συστήµατα εκτροφής βοηθούν στο περιβάλλον, στην αειφορία και στη βιοποικιλότητα», ανέφερε στην Agrenda ο καθηγητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Γεώργιος Αρσένος, σηµειώνοντας, ωστόσο, πως ένας από τους πιο σηµαντικούς κινδύνους για τον κλάδο πανευρωπαϊκά, είναι ότι οι νέοι έχουν πάψει να καταναλώνουν αιγοπρόβειο κρέας. Επικαλούµενος ευρήµατα της τετραετούς εφαρµογής του κοινοτικού προγράµµατος iSEG, στο οποίο µετέχουν πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Φιλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο) συν η Τουρκία, µε επικεφαλής την Ελλάδα και το ΑΠΘ, ο ίδιος υπογράµµισε πως τα αιγοπροβατοτροφικά συστήµατα εκτροφής αποδείχθηκε ότι είναι
τα πλέον φιλοπεριβαλλοντικά και η Ελλάδα φαίνεται να έχει συντριπτικό πλεονέκτηµα σε αυτό.

Αναφερόµενος γενικότερα στον αιγοπροβατοτροφικό κλάδο σηµείωσε πως υπάρχουν τεράστια περιθώρια για καινοτοµία και πρόοδο, ιδίως στο κρέας, όπου υστερεί όχι µόνο η Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη. «Έχουµε δει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβληµα στην υιοθέτηση και την αποδοχή των προϊόντων αιγοπροβατοτροφίας από τη νέα γενιά. Ηλικίες κάτω των 30 χρόνων δεν καταναλώνουν καθόλου πρόβειο κρέας. ∆ιαπιστώσαµε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ποσότητα ανά κάτοικο κατανάλωσης αιγοπρόβειου κρέατος είναι κάτω από 2,4 κιλά ετησίως», ανέφερε ο κ. Αρσένος, τονίζοντας πως «η κατανάλωση έχει καταστεί πολύ περιστασιακή τις µέρες του Πάσχα και πάλι από τις µεγαλύτερες γενιές. Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόµενο, διότι δείχνει πως στις επόµενες γενιές δεν θα υπάρχει καταναλωτής γι’ αυτά τα προϊόντα».
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, σύµφωνα µε τον καθηγητή, οι βιοµηχανίες µε µικρές και µεγαλύτερες παραγωγικές µονάδες άρχισαν να ετοιµάζουν νέα προϊόντα και συνταγές,
ενώ στην Ελλάδα υπάρχει δυστοκία. «Προσπαθήσαµε να φτιάξουµε προϊόντα για συγκεκριµένες ηλιακές οµάδες. Είδαµε τί προτιµούν τα παιδιά, όπως τα fish fingers και κάναµε κάτι ανάλογο από κρέας. Κάναµε σουβλάκια, κεµπάπ, άλλες νέες συνταγές και προ-µαγειρεµένα τρόφιµα, ώστε να µπουν στο σούπερ µάρκετ συγκεκριµένες τοµές από αιγοπρόβειο κρέας. Τις δείξαµε στο Μπέρµινχαµ, υιοθετήθηκαν από το HDP της Μ. Βρετανίας και εξάγονται πλέον σε διάφορες χώρες, ενώ οι Ισπανοί partners στο έργο µε µια µεγάλη οµάδα 800 παραγωγών έχουν κάνει τη δική τους τυποποίηση».

Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή της Τουρκίας στο iSEG, ο κ. Αρσένος είπε πως αυτό έγινε γιατί η γειτονική χώρα αποτελεί έναν διαρκή κίνδυνο επιζωοτιών για την αιγοπροβατοτροφία και κρίθηκε σκόπιµο να γίνει η µεταφορά γνώσης και στους εκεί κτηνοτρόφους για να ενισχυθεί η ασφάλεια των ευρωπαϊκών ζωικών πληθυσµών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: