Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Με καλά και... άσχημα για Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου. Τι λέει η έκθεση της ΑΔΙΠ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ήπειρο.

Αποτέλεσμα εικόνας για πανεπιστήμιο ιωαννίνων


Αποτέλεσμα εικόνας για πανεπιστήμιο ιωαννίνων

Αποτέλεσμα εικόνας για τει ηπειρουΤα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, που δεν θα προχωρήσουν σε πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους, αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που χορηγούν, από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ, ΕΕ) και μελλοντικούς εργοδότες.
Αυτό τονίζει η ΑΔΙΠ στην ετήσια έκθεσή της.
Δυσκoλίες αναμένεται να υπάρξουν και κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ή τη χορήγηση άδειας εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, καθώς σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού η κατοχή πιστοποιημένου τίτλου σπουδών αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
Με χρονικό ορίζοντα το 2020, όπου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Ερεβάν, οι ακαδημαϊκοί τίτλοι των αποφοίτων των ευρωπαϊκών ΑΕΙ θα αναγνωρίζονται αυτόματα, η ΑΔΙΠ σημειώνει πως θα υποστηρίζει διαρκώς τα Ιδρύματα της χώρας, παρέχοντάς τους, μέσω της πιστοποίησης, όλα τα αναγκαία εφόδια, ώστε οι απόφοιτοί τους να ανταγωνίζονται ισότιμα στον διεθνή και ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό και εργασιακό χώρο.
Επιπλέον, η Αρχή υπογραμμίζει, θα υποστηρίξει τα Ιδρύματα για να ενδυναμώσουν τη στρατηγική τους, ώστε, αφενός μεν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα δύο σημαντικά προβλήματα που στέκονται ως εμπόδια στην ανάπτυξή τους, δηλαδή την περιορισμένη αυτονομία και την οικονομική δυσπραγία, αφετέρου δε να αυξήσουν τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους επιδόσεις.
Από τη διεθνή επισκόπηση για τη θέση της Ελλάδας προκύπτει ότι:
1. Η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει:
α) την αναλογία φοιτητών/διδασκόντων
β) τους ρυθμούς αποφοίτησης (σε κανονικό χρόνο σπουδών)
γ) τον βαθμό απασχολησιμότητας των αποφοίτων
δ) το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης
ε) τους θεσμούς αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων
Από τη μελέτη των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης, προκύπτει ότι τα ΑΕΙ πρέπει να επιδιώξουν:
1. Την ενίσχυση των μηχανισμών διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, μέσω:
Α) της παροχής προγραμμάτων σπουδών στην αγγλική γλώσσα
Β) της ανάπτυξης θεσμών αριστείας
Γ) της ενίσχυσης της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού (φοιτητών/τριών και διδασκόντων/ουσών) προς και από αλλοδαπά ΑΕΙ (προσέλκυση αλλοδαπών)
2. Τη βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών, μέσω
Α) της αναθεώρησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακώα Σπουδών (ΠΠΣ), με εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα
Β) της συστηματικής παρακολούθησης της προόδου των φοιτητών
Γ) τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος, με νέες μεθόδους ( όχι ΑΕΙ- εξεταστικά κέντρα)
3. Την εφαρμογή στρατηγικής διοίκησης στα ΑΕΙ, με καθορισμένους στόχους επιδόσεων (KPIs)και χρονοδιαγράμματα, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους
Π. χ , Ακαδημαϊκή στρατηγική: αναδιοργάνωση ΑΕΙ και Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ)
Οικονομική στρατηγική: εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης
Στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού: κριτήρια, αξιολόγηση, επιμόρφωση, αριστεία.

Αποτέλεσμα εικόνας για τει ηπειρου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου
Η ΑΔΙΠ βάζει δύο «άριστα» στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: φοιτητική μέριμνα και στη «στρατηγική κτιριακών και χωροταξικών υποδομών». Βαθμολογεί «μερικώς καλά» τη στρατηγική οργανωτικής ανάπτυξης και καλώς σε όλα τα υπόλοιπα.
Το ΤΕΙ Ηπείρου παίρνει άριστα στην αξιολόγηση της... αξιολόγησης, «μερικώς» καλά στις κτιριακές υποδομές, άριστα στην «κοινωνική στρατηγική», «μερικώς καλά» στη στρατηγική διεθνοποίησης.Δεν υπάρχουν σχόλια: